xs
xsm
sm
md
lg

แบ่งเค้ก “เพิ่ม” งบกลาง 3,851 ล้าน ลง 3 กระทรวง ใช้แก้น้ำท่วม/น้ำแล้งปี 64/65 “ท้องถิ่น” ได้แค่ 33 จังหวัด 455 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์แบ่งเค้ก “เพิ่ม” งบกลาง 3,851 ล้าน ลง 3 กระทรวง ใช้แก้น้ำท่วม/น้ำแล้ง ปี 64/65 “ก.เกษตรฯ” ได้ 1,594 ล้าน ลง 1,051 รายการ “ก.ทรัพยากรฯ” ได้ 1,661 ล้าน ลง 1,572 รายการ ส่วน “มหาดไทย” ได้ 594 ล้าน ลง 755 รายการ แยกเป็น “ท้องถิ่น” ได้เงิน ทำโครงการน้ำท่วมน้ำแล้ง แค่ 570 โครงการ ใน 33 จังหวัด วงเงิน 455 ล้าน

วันนี้ (15 ก.ย. 64) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 33 จังหวัด พื้นที่ที่เกิดอุทกภัยปี 2564 และพื้นที่กระทบภัยแล้งปี 2564/2565 เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่

ให้เร่งตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิค ในการเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา วงเงิน 3,851.2251 ล้านบาท เฉพาะของ อปท.

“ให้ 33 จังหวัด แจ้ง อปท.จัดทำคำของบประมาณ รายละเอียดโครงการ ประมาณการราคาโครงการ หรือโครงการที่ดำเนินการใแล้วเสร็จภายใน 120 วัน เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง บริหารจัดการให้ทันท่วงทีกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตามแผนที่วางไว้ 570 โครงการ งบประมาณ 455,934,800 บาท”

โดย 33 จังหวัดประกอบด้วย กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ เชียงราย ตราด นครนายก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บึงกาฬ บุรีรัมย์ ปัตตานี พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ยะลา ลพบุรี สกลนคร สงขลา สตูล สระบุรี หนองคาย อ่างทอง อุดรธานี อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

เมื่อวานนี้ (14 ก.ย.) ครม.เพิ่งอนุมัติงบประมาณดังกล่าว ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) 3,851.2251 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 จำนวน 3,378 รายการ ผ่านกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็น แผนงาน/โครงการการระบายน้ำในช่วงเดือน ส.ค.- พ.ย. 2564 แผนงาน/โครงการการเก็บกักน้ำในฤดูฝนเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/2565 แผนงาน/โครงการเฝ้าระวังที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย เฝ้าระวังที่อาจเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ แผนงานซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ แผนงาน/โครงการถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่น เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังมีการปรับแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมชลประทาน 14 รายการ วงเงิน 56.5130 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

สำหรับ โครงการ 3,378 รายการ เป็นของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,051 รายการ วงเงิน 1,594.7865 ล้านบาท กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,572 รายการ วงเงิน 1,661.9661 บาท และ กระทรวงมหาดไทย 755 รายการ วงเงิน 594.4725 บาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...