xs
xsm
sm
md
lg

ส.ว.มีมติเห็นชอบ “ทรงศัก สายเชื้อ” นั่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (13 ก.ย.) ที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณาวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (ตามมาตรา 8(1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560) คือ นายทรงศัก สายเชื้อ อดีตเอกอัครราชทูตกรุงเวียนนา ตามรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา 129 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญ

โดยที่สมาชิกวุฒิสภาได้มีการออกเสียงลงคะแนนให้ความเห็นชอบ 196 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 1 เสียง ไม่ออกเสียง 6 เสียง ซึ่งได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา จึงถือว่า นายทรงศัก ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน


กำลังโหลดความคิดเห็น...