xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” เกาะติดสร้างรถไฟความเร็วสูงอยุธยา ตั้งเป้าเป็นสถานที่สำคัญประวัติศาสตร์-แหล่งท่องเที่ยว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รมว.คมนาคม เดินเครื่อง ติดตามการดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยา โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน ตั้งเป้าให้เป็นสถานีที่มีคุณค่าและความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ รวมถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย

วันนี้ (8 ก.ย.) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม เรื่อง การติดตามการดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน ในวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา เวลา 13.30 น. ด้วย Application “Zoom” โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมต่อเนื่องจากวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เพื่อดำเนินการติดตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ที่เร่งรัดโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) หรือโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน โดยเฉพาะการดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานีที่มีคุณค่าและความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ รวมถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย โดยโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน เป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาและกระจายความเจริญ รวมถึงการสร้างโอกาสอันดีแก่ประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติสามารถมาเยี่ยมชมแหล่งมรดกโลก นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้อย่างสะดวกมากขึ้น

โดยกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญในการดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ทั้งในด้านภูมิทัศน์และคุณค่าความโดดเด่นของมรดกโลก (OUV) โดยการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยรถไฟความเร็วสูงควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณค่าอันโดดเด่นให้เหมาะสมกับบริบทของจังหวัด

ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีข้อสั่งการ ดังนี้ 1. ให้กรมการขนส่งทางราง และการรถไฟแห่งประเทศไทยหารือแนวทางเลือกการดำเนินโครงการ โดยตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ได้ข้อยุติ 2.ในการประชุมครั้งถัดไปให้นำเสนอเป็นภาพรวมโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา) เช่น การดำเนินการก่อสร้างสถานีอยุธยา การก่อสร้างงานโยธาร่วมช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง เป็นต้น รวมถึงการดำเนินโครงการระยะที่ 2 (ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) และการเชื่อมโยงทางรถไฟกับโครงการรถไฟ ลาว-จีน ช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์ ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น