xs
xsm
sm
md
lg

ชงบอร์ดเงินกู้ “ต่ออายุ” ลูกจ้างพัฒนาตำบล “บิ๊กฉิ่ง” ทิ้งทวน! เสนอใช้งบ 65 ส่วน “อาสาสมัครดูแลคนชรา” ยังต้องลุ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ลุ้น! บอร์ดเงินกู้สู้โควิด “ต่ออายุ” โครงการจ้างงานมหาดไทย หลัง “บิ๊กฉิ่ง” ทิ้งทวน! เสนอใช้งบ 65 อีกกว่า 2.7 พันล้าน เพิ่มสัญญา 1.4 หมื่น “ลูกจ้าง” โครงการพัฒนาตำบลบูรณาการ ใน 7,255 ตำบล ก่อนครบสัญญา 30 ก.ย.นี้ ส่วน “อาสาสมัครดูแลคนชรา” ยังต้องลุ้น จะได้ไปต่อหรือไม่ เผย มท.เวียนด่วน แจ้งผู้ว่าฯ จ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตราทั่วประเทศ เงินเดือน 1.8 หมื่น ให้สังกัด พช.- ปภ.

วันนี้ (26 ส.ค. 64) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายฉัตรชัย พหรมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งเรื่องการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.)

โดยให้สำนักงานจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด (พช.) และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.) เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย ตามกรอบอัตรากำลังที่แต่ละหน่วยงานได้รับการจัดสรร

ทั้งนี้ สป.มท.ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 91,525,392 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ กลุ่มบริหารงานทั่วไป จำนวน 406 อัตรา ค่าตอบแทนรายละ 18,000 บาท

โดยกำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง หรือไม่เกินวันที่ 30 ก.ย.2564 ตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) กำหนด และไม่มีการต่อสัญญาจ้าง โดยให้จังหวัด พิจารณาดำเนินการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ใน 76 จังหวัด มีอัตรากำลังที่จะสามารถรับได้ 406 อัตรา เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ แห่งละ 6 อัตรา งบประมาณ จังหวัดละ 1,352,592 บาท ขณะที่ จังหวัดขนาดกลางและเล็ก รับได้แห่งละ 5 อัตรา งบประมาณ จังหวัดละ 1,127,160 บาท

มีรายงานด้วยว่า ในส่วนของ “ลูกจ้าง” โครงการพัฒนาตำบลบูรณาการ ตามแผนฟิ้นฟูเศรษฐกิจและสังคมระดับพื้นที่ ของกรมการปกครอง (ปค.) กรอบวงเงิน 2,701.88 ล้านบาท ที่จ้างผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามแผนที่วางไว้ จำนวน 14,510 ราย 7,255 ตำบล ตำบลละ 2 ราย โดยมีระยะเวลาการจ้างทั้งสิ้น 12 เดือน

“ล่าสุด คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ฯ 1 ล้านล้านบาท สภาพัฒน์ ได้รับหนังสือจาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่เสนอเข้ามาให้พิจารณา “ต่ออายุ” โครงการนี้ ที่จะหมดอายุสัญญาในวันที่ 30 ก.ย. 2564 โดยพิจารณาต่ออายุโครงการ สำหรับงบประมาณ ปี 2565”

ขณะที่ “โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย กรอบวงเงิน 1,080.59 ล้านบาท ที่พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการ “ลาออก” เพื่อประกอบอาชีพอื่น ยังไม่มีการยืนยันว่า จะต่ออายุหรือยกเลิกโครงการ

เช่นเดียวกับ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ในกรอบวงเงิน 4,787.92 ล้านบาท ที่ก่อนหนานั้น รัฐบาลได้เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายระยะเวลาถึง ธ.ค. 2564 ซึ่งเป็นการปรับให้สอดคล้องกับการดำเนินการภายใต้สถานการณ์โควิด-19


กำลังโหลดความคิดเห็น