xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ผ่านรายชื่องานบริการ Agenda 12 รายการ ให้บริการ ปชช.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.เห็นชอบรายชื่องานบริการ Agenda 12 รายการ ตามแนวทางการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ปี 2565

วันนี้ (3 ส.ค.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ รายชื่องานบริการ Agenda จำนวน 12 งานบริการ และกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย และมอบหมายให้ ก.พ.ร. เป็นผู้พิจารณางานบริการ Agenda และงานบริการรายส่วนราชการเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งงานบริการ Agenda นี้ ดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ในปีงบประมาณ 2565

สำหรับงานบริการ Agenda นั้น หมายถึง งานบริการที่มีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องหลายส่วนราชการแล้วมีผลกระทบให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น หรือสนับสนุนช่วยเหลือให้ภาคเศรษฐกิจและสังคมที่ประสบปัญหาในภาวะสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและยั่งยืน

ทั้งนี้ Agenda 12 งานบริการดังกล่าวประกอบด้วย ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล, ระบบการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยยื่นชำระภาษีได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์, ระบบการแจ้งเตือนสิทธิและช่วยเหลือในการรับสวัสดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิต, ศูนย์การร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ, ระบบการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง, ระบบการออกบัตรสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์, ระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน, หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ เป็นระบบให้บริการแก่ผู้ประกอบการผ่านหมายเลข ID เพียงตัวเดียว ทำให้ได้รับความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย, ระบบขออนุญาตวัตถุอันตรายแบบครบวงจร, ระบบรองรับมาตรฐานสินค้าเกษตร พืช ประมง และปศุสัตว์, ระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและขอรับความช่วยเหลือด้านการเกษตร และระบบเชื่อมโยงสินค้าข้ามแดนทางบกของกลุ่มประเทศ ACMECS ผ่านระบบ National Single Window


กำลังโหลดความคิดเห็น