xs
xsm
sm
md
lg

“ธรรมนัส” เปิดงานวันสถาปนา “กรมพัฒนาที่ดิน” มุ่งเน้นรักษาฟื้นฟูให้ใช้ประโยชน์คุ้มค่ายั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รมช.ธรรมนัสเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 58 ปี มุ่งเน้นในการดูแลรักษาปรับปรุง บำรุง ฟื้นฟูดิน เพื่อให้ทรัพยากรดินและที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 58 ปี ณ กรมพัฒนาที่ดิน ว่า จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีความมุ่งเน้นในการดูแลรักษาปรับปรุง บำรุง ฟื้นฟูดิน เพื่อให้ทรัพยากรดินและที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โดยวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่ทำการเกษตร สำรวจและจำแนกดิน กำหนดบริเวณการใช้ที่ดิน ผลิตแผนที่และทำสำมะโนที่ดิน ทั้งให้ความรู้วิชาการผ่านการสาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ที่เน้นการทำเกษตรสมัยใหม่ การพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ การเกษตรผสมผสาน เพื่อให้สามารถผลิตอาหารได้หลากหลายมีคุณค่าทางโภชนาการ มีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างเพียงพอ


“เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทั้งการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ล้วนส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหารและการเข้าถึงอาหารของประชากรโลก ดังนั้น ในโอกาสครบรอบปีที่ 58 ของกรมพัฒนาที่ดิน จึงมุ่งมั่นต่อการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรดิน เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพดินที่เสื่อมโทรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยกระบวนความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจึงจะประสบความสำเร็จ ทั้งจากภาครัฐ ประชาชน เกษตรกร และภาคส่วนอื่นๆโดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานให้เหมาะสม เพื่อสร้างวิถีการทำงานแบบ New Normal และเป็นการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ระบบราชการ 4.0” ร้อยเอก ธรรมนัสกล่าว


ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินยังเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ ด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการพัฒนาที่ดินผ่านผลิตภัณฑ์ พด.ชนิดต่างๆ พร้อมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาและประยุกต์ใช้ Big Data & AI กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร สำหรับนำไปใช้วางแผนการใช้ที่ดินให้เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช การดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ ตลอดจนใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 58 ปีในปีนี้ กรมพัฒนาที่ดินได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้เข้ากับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยใช้แนวทางเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดปัญหาความแออัดของคนที่จะเข้ามาร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน มอบรางวัลผลงานดีเด่นแก่หน่วยงานและบุคคลดีเด่น มอบทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนาที่ดินสงเคราะห์และทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด ผ่าน VDO Conference และถ่ายทอดสด (Live) ผ่าน Facebook กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมงานและสามารถร่วมคอมเมนต์แสดงความยินดีผ่าน Live Facebook ได้ นอกจากนี้ยังเปิดช่องทางให้ประชาชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอวยพรแสดงความยินดีผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 58 ปี ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดินอีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...