xs
xsm
sm
md
lg

“ประวิตร” ถกส่งออกไม้สัก-ไม้พะยูง จากสวนป่าออกจำหน่ายต่างประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือเกษตรกรปลูกไม้สักและไม้ผลส่งออกยกระดับคุณภาพชีวิต

วันนี้ (6 พ.ค.) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานฯ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รวมทั้งมีกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

นายวราวุธเผยถึงการประชุมในครั้งนี้ว่า มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังเสนอร่างแผนแม่บทฯ ต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และจะได้นำเข้าสู่การพิจารณาขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ ได้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และตอบรับกับความต้องการของประชาชน โดยมีพระราชบัญญัติที่ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 9 ฉบับ ซึ่งต้องดำเนินการจัดทำอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายวราวุธกล่าวอีกว่า ที่ประชุมมีการรับทราบตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน โดยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การดำเนินงานเกิดรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อาทิ การสำรวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทำกินในอุทยานแห่งชาติให้แล้วเสร็จครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งการเร่งรัดการจัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มีที่ดินทำกินและได้อยู่อาศัยหรือทำกินในอุทยานแห่งชาติ ตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 รวมทั้งการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เป็นต้น

นายวราวุธกล่าวว่า ที่ประชุมมีการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการขออนุญาตส่งออกไม้สักสวนป่าออกจำหน่ายต่างประเทศ จากเดิมที่มีการอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ส่งออกไม้สักสวนป่าออกจำหน่ายต่างประเทศแต่เพียงรายเดียว เป็นการให้หน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถส่งไม้สักออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ รวมถึงทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่เคยห้ามนำเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้พะยูง รวมทั้งห้ามการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เป็นการให้ไม้พะยูงและสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้พะยูงสามารถนำเข้าและส่งออกไปนอกราชอาณาจักรได้

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ที่แต่เดิมให้เฉพาะไม้ผลบางชนิดเท่านั้นที่สามารถนำป้อนเข้าโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) ผลิตเป็นไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับได้ เป็นการเสนอให้เพิ่มไม้ผลทุกชนิดสามารถนำเข้าป้อนโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) ผลิตเป็นไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับได้ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากต้นหรือกิ่งของไม้ผลชนิดต่างๆ ที่ตัดฟันออก ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แทนการทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ สร้างประโยชน์และรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...