xs
xsm
sm
md
lg

อัปเดต “งบฯเมกะโปรเจกต์น้ำ” ปี 65 พบซ้ำซ้อน 25 โครงการ ตัดงบ 1 หมื่นล้าน เหลือบริหารจัดการ 353,800 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อัปเดต “เมกะโปรเจกต์น้ำ” ปี 65 พบซ้ำซ้อน 25 โครงการ กนช.ตัดงบประมาณออก 10,008 ล้านบาท พ่วงตัดรายการบริหารทรัพยากรน้ำ ทั้งส่วนกลาง/พื้นที่ รวม 1,047 รายการ วงเงินรวม 6,753 ล้านบาท เผยยอดรวมตัดงบฯ 65 ตามกรอบวงเงิน เดิมจาก 366,538 ล้านบาท เหลือ 353,800 ล้านบาท สรุปรวม 48,115 รายการ ก่อนนำไปประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2565

วันนี้ (3 พ.ค. 64) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ภายหลัง คณะรัฐมนตรี( ครม.) รับทราบแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 366,538.8423 ล้านบาท รวม 48,687 แผนงาน/โครงการ ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ประกอบด้วย

แผนปฏิบัติการฯ จำแนกตามกระทรวง/หน่วยงาน รวม 9 กระทรวง รวมแผนส่วนภูมิภาค องค์กรส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และจังหวัด

ครอบคลุมแผนแม่บทฯ ทั้ง 6 ด้าน จัดการน้ำอุปโภคบริโภค/สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต/จัดการน้ำท่วมและอุทกภัย/จัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ/อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม/ป้องกันการพังทลายของดินการบริหารจัดการ โดยจะกระจายอยู่ในทุกภาค และส่วนกลาง

ขณะที่งบประมาณดังกล่าว คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ตรวจสอบพบรายการที่มี “ความซ้ำซ้อน” ลักษณะที่เสนอรายการเดียวกัน ทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่ และข้อมูลไม่ครบถ้วน ได้ปรับลดลง จํานวน 1,047 รายการ วงเงินรวม 6,753.6362 ล้านบาท ซึ่งไม่มีนัยที่ทําให้เป้าหมายการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการลดลง แต่เป็นการปรับเพื่อมิให้ข้อมูลมีความซ้ำซ้อน และแผนปฏิบัติการมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ยังพบว่า มีโครงการขนาดใหญ่ที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท แต่ยังไม่ผ่านการพิจารณาของ กนช. และโครงการที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ได้ตัดออก 25 รายการ วงเงินปี 2565 รวม10,008.9176 ล้านบาท จากวงเงินทั้งโครงการ 92,163.4709 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีรายการที่มีข้อมูลครบถ้วนและผ่านหลักเกณฑ์การตรวจสอบกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ใน 16 จังหวัด และส่วนกลาง 500 รายการ วงเงินรวม 4,023.7571 ล้านบาท

โดยล่าสุด ได้เสนอปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2565 จากเดิมจํานวน 48,687 รายการ กรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 366,538.8423 ล้านบาท เป็นจํานวน 48,115 รายการ กรอบวงเงิน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 353,800.0456 ล้านบาท เพื่อใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...