xs
xsm
sm
md
lg

สำนักเลขาวุฒิฯ ประกาศชื่อ 7 กก.สรรหา กสทช.ชุดใหม่ ตามที่แต่ละหน่วยงานเสนอ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(แฟ้มภาพ)
สำนักเลขาธิการ วุฒิฯ ประกาศรายชื่อ 7 กก.สรรหา กสทช. ชุดใหม่ หลังแต่ละหน่วยงานเคาะชื่อเรียบร้อย

วันนี้ (26 มี.ค) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ออกประกาศ เรื่อง คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ระบุ ตามที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 และตามมาตรา 10 วรรคสองของ พ.ร.บ.ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว กำหนดให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเริ่มดำเนินการจัดให้มีการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และตามมาตรา 14 ได้กำหนดว่าเมื่อมีเหตุต้องมีการเลือกและแต่งตั้งกรรมการ กสทช. ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการคณะหนึ่งทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ กสทช. เพื่อเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป นั้น

บัดนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด คณะกรรมการ ป.ป.ช.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้พิจารณาคัดเลือกกรรมการสรรหาในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของแต่ละองค์กรเสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงขอประกาศรายชื่อคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประกอบด้วย

1. นายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่
2. นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโส ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา
3. นายวิษณุ วรัญญ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่
4. นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
5. นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
6. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุม
และ 7. นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย


กำลังโหลดความคิดเห็น...