xs
xsm
sm
md
lg

กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งเทศบาล ภายใน 60 วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กกต.ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายก-สมาชิกสภาเทศบาลแล้ว ส่งผลที่รักษาการอยู่พ้นจากตำแหน่งทันที

วันนี้ (1 ก.พ.) ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ที่ลงนามโดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.แล้ว โดยระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บิรหารท้องถิ่นของเทศบาลนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 142 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี โดยให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีภายใน 60 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562


กำลังโหลดความคิดเห็น