xs
xsm
sm
md
lg

ศาล รธน.ตีตกคำร้องขอเพิ่มพิจารณาพิพากษาคดีโฮปเวลล์ สั่งรับเฉพาะข้อเท็จจริง-ข้อ กม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเพิ่มปมการพิจารณาพิพากษาคดีโฮปเวลล์ของศาลปกครองสูงสุด เป็นการกระทำทางตุลาการไว้วินิจฉัย สั่งรับเฉพาะคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย

วันนี้ (27 ม.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งไม่รับคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ยื่นเมื่อวันที่ 4 ม.ค.บางประเด็นไว้พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่ก่อนหน้านี้ผู้ตรวจการแผ่นดินร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ว่า การที่ศาลปกครองสูงสุดนำมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ 18/2545 วันพุธที่ 27 พ.ย. 2545 ที่กำหนดให้นับอายุความฟ้องคดีปกครองตั้งแต่วันที่ศาลปกครองเปิดทำการ คือ วันที่ 9 มี.ค. 2544 มาใช้อ้างอิงในคดีสัญญาสัมปทานโครงการโฮปเวลล์ เข้าข่ายเป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง มาตรา 5 วรรคหนึ่ง มาตรา 25 วรรคสาม มาตรา 188 และมาตรา 197 หรือไม่ และขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติหรือการกระทำดังกล่าว และศาลได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.

โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า การพิจารณาพิพากษาของตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ในคดีระหว่างกระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย กับบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นการกระทำทางตุลาการ ซึ่งการยื่นคำร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 46 และมาตรา 47 (4) บัญญัติว่าต้องไม่เป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอื่น หรือเรื่องที่ศาลอื่นมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว ศาลฯจึงไม่รับคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำทางตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไว้พิจารณาวินิจฉัย ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 55 ดังนั้น ศาลฯ จึงมีคำสั่งรับคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมของผู้ตรวจการแผ่นดิน เฉพาะข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายเท่านั้น


กำลังโหลดความคิดเห็น