xs
xsm
sm
md
lg

‘จับกัง1’คลอดมาตรการเชิงรุกเพิ่ม ปูพรมตรวจต่างด้าวในโรงงาน เร่งเยียวยาผู้กระทบโควิด -19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รมว.แรงงานเรียกหน่วยเกี่ยวข้องประชุมวางมาตรการเชิงรุกเพิ่มเติมป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานสั่งตั้งชุดเฉพาะกิจปูพรมจัดรถโมบายเข้าตรวจแรงงานในสถานประกอบการพร้อมหามาตรการช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยโควิด – 19

วันนี้(21ธ.ค.)นายสุชาติชมกลิ่นรมว.แรงงานเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมประมงกรุงเทพมหานครผู้แทนภาคเอกชนผู้แทนทางการเมียนมาเป็นต้นเพื่อวางมาตรการเชิงรุกเพิ่มเติมสำหรับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19ในกลุ่มแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว

นายสุชาติกล่าวว่าที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของพล.อ.ประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้มีความห่วงใยพี่น้องแรงงานและประชาชนทุกคนได้มีการสั่งการและดำเนินการตามมาตรการมาอย่างต่อเนื่องในส่วนของกระทรวงแรงงานวันนี้ตนได้สั่งการให้กรมการจัดหางานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่ตั้งชุดเฉพาะกิจที่จะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อออกตรวจแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งให้สำนักงานประกันสังคมร่วมมือกับสถานพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อบูรณาการทำงานเชิงรุกเพื่อจัดรถโมบายตู้ตรวจโรคไปตั้งยังสถานประกอบการให้ลูกจ้างที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อได้เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด - 19เพื่อให้ทราบผลภายใน 3-4ชั่วโมงซึ่งหากตรวจพบเชื้อก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการควบคุมดูแลรักษาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรการดังกล่าวกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมได้เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ในบอร์ดประกันสังคมเพื่อดำเนินการตรวจโควิด – 19ให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบการในเชิงรุกโดยลูกจ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจ

นายสุชาติยังกล่าวถึงมาตรการเยียวยาสำหรับกลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19กระทรวงแรงงานสำนักงานประกันสังคมได้นำเรื่องการพิจารณาประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษาในวันนี้ (21ธ.ค.63)เพื่อขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการประกันสังคมมีมติเห็นชอบและให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อพ.ศ. ....แก้ไขนิยาม “เหตุสุดวิสัย”หมายความรวมถึงภัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนและถึงขนาดที่ผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้หรือ
นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติในกรณีมีเหตุสุดวิสัยและรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐสั่งปิดพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดเป็น
ผลกระทบให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นให้ลูกจ้างดังกล่าวซึ่งไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันโดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐสั่งปิดพื้นที่

ทั้งนี้ภายในระยะเวลาหนึ่งปีปฏิทินมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยทุกครั้งรวมกันไม่เกิน 90วันให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19ธันวาคมพ.ศ. 2563เป็นต้นไป ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมจะได้นำเรื่องขอความเห็นชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ด้าน Mr.Mar Bala ,Minister Counsellorกล่าวว่าทางการเมียนมาพร้อมที่จะให้การทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงานโดยได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนงานที่ทำงานในประเทศไทยได้เข้าไปตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อโควิด -19โดยไม่จำเป็นต้องหวาดระเวงในเรื่องการตรวจคัดกรองเนื่องจากหากตรวจพบเชื้อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของไทยก็จะนำตัวเข้าสู่ระบบการตรวจรักษาตามขั้นตอนที่กรมควบคุมโรคกำหนดต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น