xs
xsm
sm
md
lg

"นฤมล" ลุยแพร่ ดันวิสาหกิจชุมชนเสริมการท่องเที่ยว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รมช.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.แพร่ เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน ดันแรงงานทุกกลุ่มร่วมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน หนุนการท่องเที่ยวสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะทางาน ลงพื้นที่ จังหวัดแพร่ รับฟังผลการดาเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ ให้กาลังใจกลุ่มอาชีพคนพิการสายใยน้าใจแพร่วัดศรีบุญเรือง ชมห้องฝึกอบรมเพิ่มมูลค่าเฟอร์นิเจอร์และ ผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ให้การต้อนรับ
ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 และจากการลงพื้นที่ครั้งก่อนได้รายงานต่อ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ และในครั้งนี้จะ นาข้อเสนอต่างๆ ที่จังหวัดต้องการความช่วยเหลือไปนาเสนอและรายงานให้นายกฯ ได้รับทราบต่อไป สาหรับข้อมูล ภาพรวมเบื้องต้น พบว่า จังหวัดในเขตภาคเหนือได้รับความนิยมและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจอย่างมาก เพราะมี อากาศหนาว มีทัศนียภาพสวยงาม และจังหวัดแพร่เป็น 1 ใน 17 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย มีรายได้จาก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติประมาณปีละกว่า 900 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จัก คือ ผ้าหม้อฮ่อม และ เฟอร์นิเจอร์ไม้ ดังนั้น กิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานในจังหวัดดาเนินการ ขอให้ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวด้วย เพื่อช่วยให้ เกิดการหมุนเวียนเม็ดเงิน ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้


ในช่วงบ่าย รมช.แรงงานและคณะ ได้เดินทางเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ อ. เมือง จ.แพร่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยจากรัฐบาลเข้ามาวิจัยและพัฒนาการทาผ้าหม้อห้อมสี ธรรมชาติ ในส่วนของกระทรวงแรงงาน มี สนง.จัดหางานเข้ามาดูแลเรื่องการรับงานไปทาที่บ้าน และสานักงานพัฒนา ฝีมือแรงงานแพร่ (สนพ.แพร่) ส่งเสริมฝึกอาชีพ อาทิ การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ (หม้อห้อม) การทอผ้าจากเส้นใยสี ธรรมชาติและการทาผลิตภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อม ปัจจุบันมีการพัฒนาผ้าหม้อห้อมไปสู่สากล ตลอดจนเป็นศูนย์การ เรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว และได้รับรางวัลหมู่บ้านหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP Village Champion (OVC) ช่วยให้ สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้น


ต่อจากนั้น ได้เยี่ยมชมและให้กาลังใจแก่กลุ่มอาชีพคนพิการสายใยน้าใจแพร่วัดศรีบุญเรือง เป็นศูนย์บริการ คนพิการ จัดตั้งเป็นสมาคมสายใยน้าใจแพร่ ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคจิตเวช การรักษา การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการพบปะ พูดคุย ให้กาลังใจซึ่งกันและ กัน ได้รับรางวัลองค์กรคนพิการดีเด่น ประจาปี 2556 เป็นหน่วยงานดีเด่นที่ให้การสนับสนุนให้คนพิการมีงานทาและ อีกหลายรางวัล และก่อนเดินทางกลับ ได้เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มมูลค่าเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งในปี 2564 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดแพร่ จัดฝึกอบรมให้แก่แรงงานใน พื้นที่ เพื่อให้มีความรู้ สามารถผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านงานไม้ พร้อมตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมการใช้สมาร์ท โฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีวิสาหกิจชุมชนส่งสมาชิกเข้าอบรม รวม 7 กลุ่ม

“การดำเนินงานของทุกหน่วยงานเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล จึงขอให้บูรณาการ การทางานอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เศรษฐกิจ ของประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงฯ ได้มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายร่วมกับบริษัทชั้นนาด้านระบบ e- Commerce ซึ่งจะสามารถนาองค์ความรู้เหล่านี้เข้ามาช่วยเหลือและพัฒนา เพื่อนาไปสู่โอกาสในการสร้างอาชีพ และ มีรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป” รมช.แรงงาน กล่าวในท้ายสุด


กำลังโหลดความคิดเห็น...