xs
xsm
sm
md
lg

“นฤมล” เกี่ยวก้อย “สุชาติ” เยือนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขับเคลื่อนภารกิจเชิงรุก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์2 ผู้นำกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย “สร้าง ยก ให้ รวมไทยสร้างชาติ” ให้มีการบูรณาร่วมกันทั้ง 5 เสือแรงงาน ย้ำต้องทำงานเชิงรุก ติดตามผลการมีงานทำและรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลังผ่านการฝึก


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมตรวจเยี่ยมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อติดตามการดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


นายสุชาติกล่าวว่า ในสภาวะวิกฤตของประเทศที่เราเผชิญอยู่ในขณะนี้ ทั้งสถานการณ์ covid-19 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การเคลื่อนย้ายแรงงานโครงสร้างประชากรสังคมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลโดยตรงต่อแรงงานและโลกการทำงานจำเป็นอย่างยิ่งที่ข้าราชการกระทรวงแรงงานทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคต้องทำงานหนักมากขึ้น ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างฉับไว จึงขอฝากข้าราชการทุกคนทุกระดับจัดทำแผนปฏิบัติการให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ รวมถึงทำงานเชิงรุกกับการทำงานให้ทันกับสถานการณ์และนำเทคโนโลยีดิจิทัล

ด้านศาสตราจารย์ นฤมลกล่าวว่า การพบปะกับผู้บริหารของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อต้องการเน้นย้ำให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะฝีมือที่ส่งผลให้แรงงานมีงานทำ และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น พร้อมติดตามผลการดำเนินงานที่ได้มอบนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้แนวคิด 3 ประการ คือ “สร้าง-ยก-ให้ รวมไทยสร้างชาติ” เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างฉับไว ตรงกับความต้องการของแรงงาน และสามารถต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน กพร. ได้ดำเนินโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แรงงานให้มีอาชีพ มีรายได้อย่างยั่งยืน มีความเข้มแข็ง เป็นแรงงานคุณภาพ ผ่านการดำเนินงานเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อยกระดับกระทรวงแรงงาน จาก “กระทรวงด้านสังคม” ไปสู่ “การเป็นกระทรวงด้านเศรษฐกิจ” โดยเน้นการผสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระทรวงที่มีภารกิจเชื่อมโยงกันและบูรณาการกับภาครัฐและภาคเอกชน


รมช.แรงงานกล่าวต่อว่า ฝากให้ กพร.ได้ติดตามการมีงานทำ ตลอดจนกลุ่มแรงงานที่ผ่านการอบรม ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานแล้ว มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมหรือไม่ เพื่อจะได้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน ทั้งในด้านการสร้างแรงงานคุณภาพให้มีความรู้ มีทักษะใหม่ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก การยกระดับแรงงานให้มีความรู้และทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจน เพื่อให้ได้รับอัตราค่าจ้างที่สูงขึ้นตามมาตรฐานฝีมือ รวมถึงการให้แรงงานกลุ่มเปราะบางทางสังคมมีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาฝีมือแรงงาน การประกอบอาชีพ เพื่อให้อยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆ ต่อไป

“การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีคนว่างงานและเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก มองหาอาชีพใหม่ จึงส่งผลให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีภารกิจการพัฒนาทักษะฝีมือเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องปรับตัวและวางแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ควรทำใน 3 เรื่องหลัก คือ โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 2 คือ การทำ platform เรื่องที่ 3 คือการสร้าง Content เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัล ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้ต้องทำพร้อมๆ กัน จึงจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชน” รมช.แรงงานกล่าวในท้ายสุด
กำลังโหลดความคิดเห็น...