xs
xsm
sm
md
lg

สถ.ชี้ช่องนายอำเภอ ตรวจสอบ “ร่างเทศบัญญัติงบฯ-เงินอุดหนุน อปท.” ที่ไร้ผู้บริหาร แทน “ผู้ว่าฯ” ได้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถ. ชี้ช่องกฎหมาย “นายอำเภอ” ปฏิบัติหน้าที่แทน “ผู้ว่าราชการจังหวัด” สามารถเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ/อนุมัติเงินงบประมาณใช้จ่ายเงินอุดหนุน ชี้แจง แนะนำ ตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการการของเทศบาลได้

วันนี้ (18 ต.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) มีหนังสือตอบข้อหารือ กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สอบถามถึงแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้นายอำเภอเดชอุดม จ.อุบลราชธานี

เพื่อมาปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 แทนผู้ว่าราชการจังหวัด ว่า จะสามารถเห็นชอบร่างเทศบัญญัติและอนุมัติการจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาลเมืองเดชอุดม ได้หรือไม่ เนื่องจากปัจจุบัน ฝ่ายบริหารมี นายสุชาติ โพธิ์งาม ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ “นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม”

จากตามข้อหารือ ที่ปรากฏว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มิได้มอบอำนาจให้นายอำเภอเดชอุดม ให้ความเห็นชอบต่อร่างเทศบัญญัติและอนุมัติการจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาลเมืองเดชอุดม ซึ่ง สถ.เห็นว่า ผู้ว่าฯไม่ได้มอบอำนาจ จึงไม่สามารถปฏิบัติราชการแทนในกรณีนี้ได้ เนื่องจาก พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มิได้บัญญัติให้ผู้ว่าฯ มอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติหน้าที่แทนได้หรือกำหนดการมอบอำนาจเรื่องดังกล่าวไว้

อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ไม่มีกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่กำหนดไว้ว่าด้วย “การเสนองานการติดต่อราชการของเทศบาลเมือง” ที่ให้กับนายอำเภอพิจารณา โดยเฉพาะการอนุมัติการจ่ายเงินอุดหนุน ที่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้น เทศบาลเมืองเดชอุดม สามารถส่งเรื่องไปยัง ผู้ว่าฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินอุดหนุนได้ แม้จะมิได้เสนอผ่านนายอำเภอที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าฯ ตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

“ผู้ว่าฯ เพียงแจ้งนายอำเภอรับทราบว่าได้อนุมัติ และนายอำเภอในฐานะที่รับมอบหมาย ก็จะมีอำนาจชี้แจง แนะนำ และตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาลเมืองเดชอุดม เป็นไปตามกฎหมายได้”


กำลังโหลดความคิดเห็น...