xs
xsm
sm
md
lg

“ประวิตร” ประชุม คกก.ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ มุ่งแก้ความยากจนลดเหลื่อมล้ำ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“พล.อ.ประวิตร” ประชุม คกก.ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศยั่งยืน เน้นคุณภาพการศึกษา-ส่งเสริมเกษตรกรรม รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม มุ่งแก้ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ย้ำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันนี้ (14 ก.ย.) พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย โดย กพย.ได้มอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ครอบคลุมงานทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างความตระหนักรู้ 2) การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และแผน 3 ระดับของประเทศ 3) กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 4) การจัดทำโครงการ การดำเนินงานและการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) ภาคีการพัฒนา และ 6) การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคณะกรรมการฯได้มีการพิจารณาเห็นชอบให้กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ และประสานงานหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมายหลัก (Goal) และ 169 เป้าหมายย่อย (target) ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะครอบคลุมการพัฒนาได้ครบทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งจะมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทการพัฒนาประเทศ

พล.อ.ประวิตรได้กล่าวมอบนโยบายโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการและประสานสอดคล้อง การทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าต้องเตรียมความพร้อมการรับมือกับปัญหาความท้าทายที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโรคอุบัติใหม่ เช่น covid-19 หรือภัยธรรมชาติ อย่างวาตภัยและอุทกภัย รวมทั้งการแก้ปัญหา ความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด และยืนยันที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาความยากจน การส่งเสริมภาคเกษตรกรรม และการลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

พล.อ.ประวิตรยังได้กล่าวเน้นย้ำถึงเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ให้มีความยึดมั่นในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยทุกมิติไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตข้างหน้าร่วมกันต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...