xs
xsm
sm
md
lg

ผลดุสิตโพลชอบนโยบายบัตรสวัสดิการ พปชร.มากที่สุด ประกันสุขภาพ พท.รองมา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สวนดุสิตโพล สำรวจนโยบายพรรค ส่วนใหญ่ชื่นชอบ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พปชร.มากที่สุด ประกันสุขภาพ พท.รองมา อยากให้เร่งแก้ ศก.ด่วนที่สุด ช่วยเหลือรากหญ้าในภาคเกษตร สร้างอาชีพที่ยั่งยืน

วันนี้ (3 ส.ค.) การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการทางการเมือง โดยมีพรรคการเมืองทำหน้าที่เป็นตัวแทนและกลไกขับเคลื่อนนำไปสู่การพัฒนาประเทศ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “นโยบายพรรคการเมืองและสิ่งที่ต้องการให้พรรคการเมืองแก้ไขเร่งด่วน” จำนวนทั้งสิ้น 1,328 คน (สำรวจทางออนไลน์ และแบบสัมภาษณ์ตัวต่อตัว) ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. นโยบายพรรคการเมือง ที่ประชาชนชื่นชอบ อันดับ 1 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (พปชร.)59.46% อันดับ 2 โครงระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า/สาธารณสุข (เพื่อไทย)41.59% อันดับ 3 โครงการเราไม่ทิ้งกันช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาท/เดือน (พปชร.) 18.08% อันดับ 4 ประกันรายได้ 5 พืชเกษตร (ปชป.)11.35% อันดับ 5 เบี้ยผู้สูงอายุ/คนพิการ (พปชร.)4.95% อันดับ 6 นโยบายกัญชาทางการแพทย์ (ภูมิใจไทย)4.27% อันดับ 7 การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ (พปชร.)2.48% อันดับ 8 กองทุนหมู่บ้าน (เพื่อไทย)2.02% อันดับ 9 OTOP (เพื่อไทย) 1.78% อันดับ 10 นโยบายเด็กแรกเกิด (พปชร.)1.40%

2. สิ่งที่ต้องการให้พรรคการเมืองไทย ดำเนินการเร่งด่วนในขณะนี้ อันดับ 1 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ49.45% อันดับ 2 การเร่งแก้ไขปัญหาแพร่ระบายของโรคโควิด-1914.94% อันดับ 3 ปัญหาการว่างงาน ไม่มีงานทำ ตกงาน8.80% อันดับ 4 ปราบปรามการทุจริต การเร่งแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน8.16% อันดับ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน7.88% อันดับ 6 ปัญหาค่าครองชีพสูง 6.60% อันดับ 7 การให้ความช่วยเหลือด้านภาคเกษตร เช่น การปรับขึ้นราคาสินค้าเกษตร/ประกันราคาสินค้าเกษตรฯลฯ 6.32% อันดับ 8 ควรร่วมมือกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า5.77% อันดับ 9 เร่งสร้างความสามัคคี ปรองดองในสังคม5.32% อันดับ 10 การสร้างอาชีพที่ยั่งยืน สร้างรายได้ให้กับประชาชน4.77%

3. สิ่งที่ต้องการให้พรรคการเมืองไทย ช่วยเหลือประชาชนรากหญ้า อันดับ 1 การให้ความช่วยเหลือด้านภาคเกษตร เช่น การปรับขึ้นราคาสินค้าเกษตร/ประกันราคาสินค้าเกษตรฯลฯ20.92% อันดับ 2 การสร้างอาชีพที่ยั่งยืน สร้างรายได้ให้กับประชาชน19.63% อันดับ 3 ปัญหาการว่างงาน ไม่มีงานทำ ตกงาน13.30% อันดับ 4 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ12.75% อันดับ 5 แก้ไขปัญหาความยากจน10.83% อันดับ 6 การเร่งแก้ไขปัญหาแพร่ระบายของโรคโควิด-199.63% อันดับ 7 ปัญหาค่าครองชีพสูง9.27% อันดับ 8 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน9.17% อันดับ 9 ปัญหาหนี้ของประชาชน เช่น หนี้นอกระบบ 4.40% อันดับ 10 การปรับขึ้นเงินเดือน เช่น การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ การขึ้นเงินเดือนของข้าราชการ 3.67%


กำลังโหลดความคิดเห็น...