xs
xsm
sm
md
lg

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ?ยกเลิก “ตำรวจมหาดเล็ก 904” ตั้ง?หน่วยใหม่? “กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2563 ยกเลิก “ตำรวจมหาดเล็ก 904” ตั้ง​หน่วยใหม่​ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ เพิ่มภารกิจพิเศษ​รอบเขตพระราชฐาน

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ “กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2563 โดยมีใจความสำคัญ คือ การตั้งกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ประกอบด้วย 10 กองกำกับการ คือ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการ กองกำกับการ 1-6 กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย และกองกำกับการสายตรวจ โดยยกเลิกกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904

ทั้งนี้ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ปรับเพิ่มอำนาจหน้าที่เดิมของกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 จากมีอำนาจหน้าที่ 9 ภารกิจ เป็น 13 ภารกิจ โดยเพิ่มอำนาจหน้าที่ในการต่อต้านก่อการร้าย ต่อต้านวินาศกรรม ปราบจลาจล ควบคุมฝูงชนและเก็บกู้ระเบิดในบริเวณรอบเขตพระราชฐาน รวมถึงงานจิตอาสา และฝึกอบรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาทพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ผู้แทนพระองค์ซึ่งเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป และบุคคลที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นพระราชอาคันตุกะ

2. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการถวายพระเกียรติต่อพระองค์หรือบุคคลที่ต้องมีการถวายความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยในขณะที่เสด็จไปหรือไปยังที่ใดรวมตลอดถึงการรักษาความปลอดภัยของยานพาหนะ และสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการถวายความปลอดภัยการตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ ขบวนเสด็จ เส้นทางเสด็จ และที่หมายเสด็จ

4. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง หรืออาวุธสงครามและความผิดที่มีโทษทางอาญาอันเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน และความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

5. ต่อต้านการก่อการร้าย และสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายการระงับเหตุฉุกเฉิน และการป้องกันการก่อวินาศกรรมทั่วราชอาณาจักร

6. รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามการก่อจลาจล และควบคุมฝูงชน ที่มีผลกระทบต่อการถวายความปลอดภัย รอบเขตพระราชฐาน

7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการข่าวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นภัย ต่อความมั่นคงและองค์พระมหากษัตริย์

8. ปฏิบัติการทางยุทธวิธีและเครื่องมือพิเศษให้กับหน่วยปฏิบัติต่างๆ และสนับสนุนการปฏิบัติในการปราบปรามอาชญากรรมของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

9. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์และการเก็บกู้วัตถุระเบิดในการถวายความปลอดภัยรอบเขตพระราชฐาน

10. ปฏิบัติงานด้านรถวิทยุสายตรวจมีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศงานสื่อสารและศูนย์วิทยุสนับสนุนการปฏิบัติงานของรถวิทยุสายตรวจ งานรับแจ้งเหตุและเบาะแสทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

11. งานจิตอาสาตามกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

12. ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในภารกิจถวายความปลอดภัย อารักขาบุคคลสำคัญและฝึกอบรมยุทธวิธีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

13. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย

ทั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563


กำลังโหลดความคิดเห็น...