xs
xsm
sm
md
lg

ถอนสภาพที่ดินสาธารณะเขตบางเขน 2 ไร่ของ สอศ.ให้การทางพิเศษฯ สร้างทางด่วนรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ราชกิจจานุเบกษาประกาศถอนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติ เขตบางเขน บนที่ดินรกร้าง 2 ไร่ 19 ตารางวา ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ส่งมอบให้ กทพ.ใช้ในการก่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก กทม.

วันนี้ (13 ก.ค.) มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาประกาศพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 ดังนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บางส่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563”

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้ถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะของที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 1514 โฉนดที่ดินเลขที่ 5554 และ เลขที่ 213316 เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 33 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา บางส่วน เฉพาะในส่วนของที่ราชพัสดุตามโฉนดที่ดินเลขที่ 213316 โดยมีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 19 ตารางวา ในท้องที่แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

สำหรับประกาศ ถอนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติ เขตบางเขน ดังกล่าวซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลและใช้ประโยชน์ ในราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่โดยที่ที่ราชพัสดุตามโฉนดที่ดินเลขที่ 213316 เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 19 ตารางวา อยู่ในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตบึงกุ่ม เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548

ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เลิกใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ และกระทรวงการคลังไม่ประสงค์จะสงวนไว้ใช้เพื่อประโยชน์เช่นนั้นอีกต่อไป สมควรถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะของที่ราชพัสดุตามโฉนดที่ดินดังกล่าว ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562

เพื่อดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เพื่อก่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...