xs
xsm
sm
md
lg

วิปฯ วุฒิชงตั้ง 42 กมธ.พิจารณาร่างงบฯ 64 - ขอความเป็นชอบ “บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์” เป็นตุลาการศาล รธน.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภามีมติเสนอ 42 รายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 64 ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมวุฒิฯ 13 ก.ค.ให้ “บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์” เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หลังตรวจสอบประวัติแล้วเสร็จ พร้อมกำหนดวันอภิปรายสรุปผลดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ชาติ 13-14 ก.ค.

วันนี้ (8 กรกฎาคม 2563) นายคำนูณ สิทธิสมาน ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) ได้แถลงผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ 16/2563 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ทำหน้าที่ ประธานของที่ประชุม โดยมีเรื่องพิจารณาที่น่าสนใจ ดังนี้

1. เตรียมการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ) แล้ว มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวแล้วนั้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 138 กำหนดว่า เมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณแล้ว ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่ง จำนวน 42 คน เพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมวุฒิสภา วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายภาณุ อุทัยรัตน์
2. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล
3. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
4. นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์
5. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
6. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
7. นายลักษณ์ วจนานวัช
8. นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินทร์
9. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
10. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ

11. ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์
12. พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้
13. พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่
14. พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน
15. นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา
16. นายจเด็จ อินสว่าง
17. นายยุทธนา ทัพเจริญ
18. ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
19. นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร
20. พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช

21. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
22. พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
23. นายตวง อันทะไชย
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
25. นายกล้านรงค์ จันทิก
26. พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย
27. นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์
28. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
29. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
30. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ

31. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
32. นายวิทยา ผิวผ่อง
33. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
34. พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน
35. พลเอก สนธยา ศรีเจริญ
36. พลเอก อาชาไนย ศรีสุข
37. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
38. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
39. นายประยงค์ ตั้งเจริญ
40. นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ
41. นายพรชัย ฐีระเวช
42. นางสาวสุภัค ไชยวรรณ

2. การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ด้วยที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ได้เสนอชื่อ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมนายบรรจงศักดิ์ โดยมีกำหนดเวลาดำเนินงานภายใน 60 วัน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมาธิการได้พิจารณาตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมนายบรรจงศักดิ์ เสร็จแล้ว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 120 วรรคห้า ประกอบกับมาตรา 204 วรรคหนึ่งและวรรคสอง (ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา คือ ไม่น้อยกว่า 125 คน)

3. การพิจารณาสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562

มติที่ประชุม :
ที่ประชุมรับทราบแนวทางการอภิปราย ดังนี้

- วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
1) รัฐมนตรี/ผู้แทน แถลงรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562
2) พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ ตสร. กล่าวเปิด
3) คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาที่รับผิดชอบระดับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 23 แผนแม่บท อภิปรายตามลำดับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นละ 15 นาที
4) ให้รัฐมนตรี/ผู้แทน ตอบชี้แจง เมื่อสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายจบแล้ว

- วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
1) สมาชิกวุฒิสภาที่ได้แจ้งความจำนงไว้ล่วงหน้า อภิปรายตามลำดับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ คนละ 10 นาที
2) คณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการ ตสร. ซึ่งรับผิดชอบยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้านทั้ง 6 ด้าน ด้านละ 20 นาที
3) ให้รัฐมนตรี/ผู้แทน ตอบชี้แจง เมื่อสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายจบแล้ว
กำลังโหลดความคิดเห็น...