xs
xsm
sm
md
lg

อนุ กมธ.แก้จน วุฒิฯ เห็นพ้องหอการค้าไทย เร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อนุกรรมาธิการฯ ศึกษาเสนอแนะแก้ปัญหาความยากจน วุฒิสภา หารือร่วมประธานอาหารค้าไทยและคณะ เห็นพ้องสนับสนุนผลักดันร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดฯ พร้อมเสนอบรรจุเป็นประเด็น big rock ในแผนปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม หมายเลข 2303 ชั้น 22 อาคารสุขประพฤติ คณะอนุกรรมาธิการกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมี นายคํานูณ สิทธิสมาน เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับ นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะภาคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลักดันให้ประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนมีอากาศที่สะอาด ไว้สําหรับหายใจ ผ่านการศึกษาร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. .... ซึ่งยกร่างโดย นายไพสิฐ พาณิชย์กุล อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสรุปผลการหารือได้นี้

1. คณะอนุกรรมาธิการเห็นว่า หลักการและสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นกฎหมายที่จะสร้างความเท่าเทียมในการทําให้ประชาชนมีโอกาสหายใจด้วยอากาศที่สะอาด จึงสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ที่หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยดําเนินการ เช่น การรณรงค์ให้ประชาชนเข้าชื่อกันเสนอร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. .... เพื่อเป็นแรงหนุน และผลักดันให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

2. เร่งผลักดันให้การดําเนินการให้ประชาชนมีอากาศสะอาดไว้หายใจให้เป็นหนึ่งในประเด็น การปฏิรูปใหญ่ (Big Rock) ตามแผนการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศที่คณะรัฐมนตรีกําลังดําเนินการอยู่ขณะนี้

3. เร่งผลักดันให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการยกร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. ... เสนอต่อรัฐสภาในฐานะร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญมาตรา 270 โดยให้มอบหมายคณะกรรมการดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนเป็นผู้ยกร่างในเบื้องต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินการทั้ง 3 ประการ เป็นไปอย่างรัดกุมและรอบคอบ คณะอนุกรรมาธิการ จะได้เชิญผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในโอกาสต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...