xs
xsm
sm
md
lg

ส.คลังข้าวไทย ยันระบายข้าวสารในสต๊อก ตามมติ กก.นบข.4/62

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ส.คลังข้าวไทยยันระบายข้าวสารในสต๊อกตามมติ กก.นบข.4/62 ด้าน กมธ.พาณิชย์ ตั้งข้อสังเกตกำหนดสเปกผู้เข้าร่วมประมูลจำกัดสิทธิ ทำราคาประมูลต่ำ

วันนี้ (17 มิ.ย.) นายอันวาร์ สาและ ประธานคณะ กมธ.การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา และคณะ แถลงข่าวผลการประชุมคณะ กมธ. โดยในวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นเรื่องการระบายข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาล ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีบ้านดอน จ.นครปฐม สืบเนื่องจากสมาคมคลังข้าวไทยได้ร้องเรียนมายังคณะ กมธ.เกี่ยวกับกรณีองค์การคลังสินค้าได้ประกาศขายข้าวที่เก็บรักษาไว้โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ข้าวทั่วไป กลุ่มที่ 2 สำหรับอาหารสัตว์ และกลุ่มที่ 3 สำหรับอุตสาหกรรม โดยการจำหน่ายข้าวกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 นั้นจะมีราคาต่ำกว่ากลุ่มที่ 1 ซึ่งข้าวทั้งสามกลุ่มสามารถนำมาปรับปรุงคัดแยกเพื่อใช้ในการบริโภคได้ คณะ กมธ.จึงได้เชิญนายกสมาคมคลังข้าวไทย ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้ามาเข้าร่วมประชุม โดยได้ชี้แจงว่า ดำเนินการระบายข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลตามมติของคณะกรรมการนโยบายข้าวและการบริหารจัดการข้าว ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งได้มีการจัดกลุ่มการระบายข้าวตามคุณภาพข้าวและสภาพของคลังสินค้าตามความเหมาะสม ทั้งในส่วนของการระบายข้าวเพื่อการบริโภคทั่วไปและการระบายเข้าสู่อุตสาหกรรม

สำหรับการดำเนินการตามมติคณะกรรมการ นบข.ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 6 มิ.ย. 63 ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าวคงเหลือทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งในการตรวจสอบได้มีผู้แทนของคลังสินค้าและบริษัทผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวหรือผู้แทนร่วมรับทราบและลงนามในเอกสารกำกับตัวอย่างข้าวและรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตลอด และในการดำเนินการดังกล่าวไม่มีข้อโต้แย้งในขณะปฏิบัติงานแต่อย่างใด สำหรับการจัดกลุ่มข้าวตามระดับคุณภาพและปีการผลิต โดยการระบายยกคลังในสต๊อกของรัฐบาล แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1ระบายเป็นการทั่วไป กลุ่มที่ 2 ระบายสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหาร กลุ่มที่ 3 ระบายสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารคนและสัตว์ โดยในการระบายสินค้าจะมีหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบการเฉพาะกลุ่มที่เข้าเงื่อนไขตามที่กำหนดสามารถเข้าร่วมประมูลข้าวแต่ละกลุ่มได้เท่านั้น

ทั้งนี้ คณะ กมธ.มีข้อสังเกตต่อประเด็นดังกล่าว คือ 1. กรณีการกำหนดให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดเท่านั้นสามารถเข้าร่วมประมูลได้ จะทำให้เป็นการจำกัดสิทธิผู้เข้าร่วมประมูลรายอื่นๆ และทำให้ราคาที่ประมูลได้มีราคาต่ำ เนื่องจากถ้าตีความว่าเป็นข้าวที่ใช้ในอุตสาหกรรมเท่านั้นจะทำให้ราคาประมูลอยู่ที่ประมาณ 3.2 บาทต่อกิโลกรัม จึงควรมีการเปิดประมูลข้าวเป็นการทั่วไป ไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นการจำกัดสิทธิและไม่เป็นการเปิดให้มีการแข่งขันทางการค้าได้อย่างเสรี

2. ข้าวที่องค์การคลังสินค้าประกาศขายนั้น ได้รับการแจ้งจากสมาคมคลังข้าวไทยว่า ข้าวทั้ง 3 กลุ่ม เป็นข้าวในปีการผลิตเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และเก็บอยู่ในคลังสินค้าบริษัทเดียวกัน และสามารถนำไปปรับปรุงคัดแยกคุณภาพเพื่อขายสำหรับบริโภคได้

3. ในการดำเนินการตามนโยบายรัฐกรณีการระบายข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลควรมีการตรวจสอบคุณภาพจากตัวแทนทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้และความสามารถอย่างแท้จริง

และ 4. ข้าวที่ถูกจัดเก็บในโรงสีบ้านดอนเป็นข้าวที่โรงสีได้ทำสัญญาฝากเก็บโดยเป็นคู่สัญญากับองค์การคลังสินค้า ถ้าในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นข้าวกลุ่มที่ 3 ซึ่งจะต้องระบายสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารคนและสัตว์ จะทำให้โรงสีเป็นผู้ผิดสัญญาฝากเก็บและถูกฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายได้ ทั้งนี้ ในข้อสัญญาควรมีการกำหนดให้โรงสีที่ทำหน้าที่ฝากเก็บสามารถซื้อคืนข้าวดังกล่าวได้ ในกรณีที่พบว่าข้าวดังกล่าวเป็นข้าวเสียตามที่มีการระบุจริงและให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาฝากเก็บตามส่วนต่างที่เกิดขึ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...