xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เห็นชอบกรอบความร่วมมืออาเซียน-ยูนิเซฟฉบับใหม่ ส่งเสริมสิทธิเด็ก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล แถลง ครม.เห็นชอบกรอบความร่วมมืออาเซียน-ยูนิเซฟฉบับใหม่ มุ่งส่งเสริมให้เด็กได้รับสิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

วันนี้ (16 มิ.ย.) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบร่างกรอบความตกลงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ฉบับใหม่ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้เสนอ โดยเลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทน เป็นผู้ลงนามในกรอบความตกลงฯ ในนามอาเซียน ซึ่งร่างกรอบความตกลงฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแผนงานความร่วมมือระยะ 5 ปี ในการดำเนินการส่งเสริมให้เด็กได้รับสิทธิตามข้อบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในประเด็นที่เกี่ยวกับเด็กทั้งระดับประเทศและระดับสากล โดยมีขอบเขตความร่วมมือ ได้แก่ 1) สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เช่น การเข้าถึงการศึกษาระดับประถมศึกษาแบบถ้วนหน้า การลดอัตราเสียชีวิตของเด็ก การพัฒนาสุขภาพของแม่ เป็นต้น 2) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือทางด้านวิชาการในด้านสุขภาพ เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์เด็กที่มุ่งเน้นความเท่าเทียม การดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัย การเฝ้าระวังด้านโภชนาการและสุขอนามัย เป็นต้น และ 3) จัดทำมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และการออกนโยบายที่เกี่ยวกับเด็กด้านสังคม เช่น การให้ความช่วยเหลือในการจดทะเบียน การออกใบอนุญาต สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านเด็กในประเทศ การป้องกันและขจัดความรุนแรงต่อเด็กในโรงเรียน เป็นต้น

น.ส.รัชดากล่าวว่า กระบวนการต่อไป หลังจาก ครม.เห็นชอบกรอบความตกลงฯ ฉบับใหม่แล้ว กระทรวงการต่างประเทศจะมีหนังสือแจ้งความเห็นชอบต่อกรอบความตกลงฯ ในนามประเทศไทย ไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียน ผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา


กำลังโหลดความคิดเห็น...