xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ตั้ง “วิษณุ” ปธ.คกก.ติดตามการติดตามการแก้ปัญหา-ฟื้นฟูการบินไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โฆษกรัฐบาลแถลง ครม.ตั้งรองนายกฯ เป็นประธานคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาการบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาล พร้อมให้รายงาน ครม.เป็นระยะ

วันนี้ (26 พ.ค.) ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า คณะรัฐมนตรีรับทราบการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 63 เห็นชอบให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาลตามกฎหมายล้มละลาย และให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับความเห็นของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและส่วนราชการไปดำเนินการตามที่เกี่ยวข้อง

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้หารือและเห็นร่วมกันว่า ขณะที่คณะรัฐมนตรีมีมติบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยังคงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม แต่บัดนี้กระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นเพียงผู้ถือหุ้นจำนวนมากประมาณร้อยละ 48 จึงทำให้พ้นจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วโดยเด็ดขาด กระทรวงคมนาคมจึงให้บริษัทดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการต่อไป

ทั้งนี้ ยังให้มีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กรรมการประกอบ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์, นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง, นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม, นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร, นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม, นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ เป็นตัวแทนภาครัฐในการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาลและการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐในการดำเนินการ แก้ไข ปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เฉพาะส่วนที่ไม่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาของศาล กลั่นกรอง ตรวจสอบ และอำนวยความสะดวกหรือประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แก่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย และรายงานการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะๆ กระทรวงคลังยังคงมีอำนาจหน้าที่ติดตามดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามสัดส่วนหุ้นที่ถืออยู่ โดยจะประสานงานโดยตรงหรือผ่านช่องทางคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นใหม่ก็ได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...