xs
xsm
sm
md
lg

52 มหาวิทยาลัย ขานรับมาตรการ อว. อุ้มค่าเทอมช่วยเหลือภาระลดค่าใช้จ่ายนิสิต-นักศึกษาวิกฤตโควิด-19 ระบาด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"สุวิทย์" สั่งมหาวิทยาลัย ช่วยลดค่าเทอม ลดภาระค่าใช้จ่ายนิสิต-นักศึกษา ช่วงระหว่างวิกฤตโควิด-19 ระบาด เผย 52 แห่งช่วยเหลือแตกต่างกัน 3 ทปอ.ขานรับพร้อมดูแลตามศักยภาพ

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์วิกฤตโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบกับคนไทยทุกคน ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไม่ได้นิ่งนอนใจ และเห็นถึงความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจำนวนกว่า 1.6 ล้านคนทั่วประเทศ ในเบื้องต้นตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ผมได้ออกประกาศขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัด กระทรวง อว. ร่วมกันออกมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจให้แก่นิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัด กระทรวง อว. ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าเล่าเรียน ลดค่าเช่า ลดค่าบริการ หรือ มาตรการอื่นใดที่หน่วยงานสามารถแบ่งเบาภาระให้แก่ทุกคนที่ได้รับผลกระทบ

ผมได้รับรายงานว่า มีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ไม่ต่ำกว่า 52 แห่ง ขานรับนโยบายในการพิจารณาออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 เช่น ลดค่าลงทะเบียนเรียน ขยายระยะเวลาการชำระค่าเทอม ลดหรือคืนค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ รวมถึงจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา เป็นต้น ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยได้มีมาตรการและการพิจารณาสัดส่วนมาตรการในการช่วยเหลือแตกต่างกันไป มหาวิทยาลัยทั้ง 52 แห่ง ประกอบด้วย

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยมหิดล
5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. มหาวิทยาลัยศิลปากร
8. มหาวิทยาลัยบูรพา
9. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
14. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
17. มหาวิทยาลัยนเรศวร
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
19.มหาวิทยาลัยพะเยา
20. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
21. มหาวิทยาลัยทักษิณ
22.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
24. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
25. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
26. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
27. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
28. มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย
29. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
30. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
31. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
32. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
33. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
37. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
38. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 41. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
42. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
43. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
44. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
45. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
46. มหาวิทยาลัยพายัพ
47. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
48.วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
49.วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
50.มหาวิทยาลัยศรีปทุม
51.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
52.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เท่าที่ผมทราบข้อมูลขณะนี้ประมาณ 52 มหาวิทยาลัย ถ้ายังตกหล่นมหาวิทยาลัยใดรบกวนแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ

สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือเรื่องลดภาระค่าใช้จ่ายให้นักศึกษา แต่ศักยภาพของมหาวิทยาลัยอาจยังไม่เอื้ออำนวยมากนัก ก็สามารถแจ้งข้อมูลให้กับทางอว.ได้ ทางอว.จะได้ช่วยกันคิดอ่านหาแนวทางการสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินมาตรการฯ ได้อย่างไม่สะดุดครับ

"ผมเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยทุกแห่งจะดูแลนิสิต นักศึกษาทุกคนเหมือนลูกหลาน หากสถานการณ์วิกฤตโรคโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้น ก็จะมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือตามความเหมาะสม โดยยังคงคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน" นายสุวิทย์ ทิ้งท้าย

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กำลังโหลดความคิดเห็น...