xs
xsm
sm
md
lg

“ปนป.9” ร่วมชงข้อเสนอร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิตฯ ฝาก ส.ว.เน้นเป็นธรรม-ไม่เลือกปฏิบัติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า ยื่นหนังสือถึง ส.ว.เพิ่มข้อเสนอแนวทางการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ.... หวัง กม.เป็นธรรม-ไม่เลือกปฏิบัติ

เมื่อเร็วๆนี้ นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค และนายธานี สุโชดายน รองประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ร่วมกันรับหนังสือจากตัวแทนนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 9 นำโดย นายณัฐพล ประคุณศึกษาพันธ์ เพื่อยื่นข้อเสนอแนวทางการพิจารณาพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คู่ชีวิต พ.ศ. .... โดยขอให้พิจารณาดำเนินการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ และมีแนวทางในการแก้ไข อุดช่องโหว่ ปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมตามสถานการณ์ต่อไป

ทั้งนี้ ตามที่นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า ได้พิจารณาและเห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เพื่อไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตลอดจนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 คือ การจัดทำกฎหมายเพื่อรองรับสิทธิในการสร้างครอบครัวให้กับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและได้รับการรับรองไว้ในพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิก ได้แก่ การรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักการสิทธิมนุษยชน ภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับการรับรองหลักการจากยอกยาการ์ตาว่าด้วยการปรับใช้กฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศว่าด้วยการปรับใช้กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ ค.ศ. 2006 ที่ได้กำหนดสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวไว้ด้วย

นายสมชาย กล่าวว่า จะรับเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ ยังมีข้อเสนอทางวิชาการอย่างหลากหลาย และมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบ โดยจะนำไปพิจารณาศึกษาควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.
กำลังโหลดความคิดเห็น...