xs
xsm
sm
md
lg

“เทพไท” แนะปรับกระทรวงแยก วธ.ท่องเที่ยว-การกีฬา พท.ชี้บ้านมั่นคง โยนภาระ ปชช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (แฟ้มภาพ)
ส.ส.ปชป.อภิปรายร่างงบฯ 63 ผุดไอเดียควบรวม 2 กระทรวง ก.วัฒนธรรม-ท่องเที่ยว แยก ก.การกีฬาต่างหาก เพื่อให้งานไปในลักษณะเดียวกัน ก่อนผ่านมาตรานี้ พร้อมชี้งบ พม.ผิดปกติ ฝ่ายค้านโวย พอช.สร้างบ้านมั่นคง แต่ผลักภาระดอกเบี้ยให้ ปชช.

วันนี้ (9 ม.ค.) นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้อภิปราย พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 มาตรา 11 กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา และหน่วยงานในกำกับ ได้เสนอขอปรับลดลง 10% ของยอดงบประมาณ 3,551 ล้านบาท ด้วยเหตุผลการจัดงบประมาณไม่มีแผนงานรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งมรดกโลก แม้ว่ากระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาได้รับงบประมาณเพียง 3,551 ล้านบาท นับว่าน้อยมากถ้าเปรียบภารกิจของกระทรวงใน 2 ด้าน คือ ด้านการท่องเที่ยว และด้านการกีฬา ซึ่งเป็นกระทรวงเดียวที่มีลักษณะงาน และภารกิจที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง จึงได้เสนอให้มีการแบ่งแยกกระทรวง หรือจัดตั้งกระทรวงใหม่โดยเสนอให้กระทรวงวัฒนธรรมควบรวมกับการท่องเที่ยวเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และตั้งเป็นกระทรวงการกีฬาขึ้นมาเป็นการเฉพาะ เพื่อจะได้ให้การบริหารงานกระทรวงนั้นๆ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามภาระกิจของกระทรวงอย่างแท้จริง ซึ่งในปัจจุบันการรวมการท่องเที่ยวและการกีฬาอยู่ในกระทรวงเดียวกัน ทำให้กระทรวงเสียโอกาสในการบริหารงานเป็นอย่างมาก ถ้าผู้บริหารกระทรวงมีความเชี่ยวชาญด้านการกีฬาก็จะทำให้งานด้านท่องเที่ยวอ่อนด้อยไป ถ้าหากผู้บริหารกระทรวงมีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ก็จะทำให้งานด้านการกีฬาด้อยโอกาสไป จึงขอเสนอให้รัฐบาลชุดนี้ นำไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมใหม่

ส่วนการจัดงบประมาณเพื่อรองรับการท่องเที่ยวพื้นที่แหล่งมรดกโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมการขึ้นทะเบียนนมรดกโลกของพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่กำลังผลักดันผ่านกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อยื่นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อนำขอมติยื่นจดทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกต่อไป ซึ่งในขณะนี้องค์กรภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนโดยนายตรีพล เจาะจิตต์ ประธานสภาพัฒนาเมืองนครฯภาคพลเมือง และนายฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยความร่วมมือของชาวนครศรีธรรมราชในทุกภาคส่วนจึงขอเสนอให้รัฐบาลชุดนี้จัดงบประมาณปี 64 เพื่อรองรับการท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกของพระบรมธาตุเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชในปีต่อไปด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติ 244 ต่อ 2 เสียง งดออกเสียง 210 เสียง เห็นชอบมาตรา 11 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ต่อมาที่ประชุมได้พิจารณามาตรา 12 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานในกำกับ วงเงิน 17,898 ล้านบาท โดยนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการเสียงข้างน้อย อภิปรายเสนอปรับลดงบประมาณร้อยละ 15 โดย ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในการตั้งวงเงินงบประมาณ โดยเทียบกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี 2561 จำนวน 8.38 ล้านคน วงเงิน 66,407 ล้านบาท เมื่อรวมแล้วพบว่าสูงกว่างบประมาณทั้งกระทรวงที่เสนอในปี 2563 หลายเท่าตัว และยังมีกรณีเด็กผู้มีสิทธิแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจำนวนกว่า 5 แสนคน รวมวงเงิน 4,563 ล้านบาท

นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย อภิปรายตั้งข้อสังเกตถึงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. ที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และมีพันธกิจให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับการเงินและสินเชื่อให้กับองค์กรชุมชนเพื่อทำบ้านมั่นคง แต่กลับทำให้ประชาชนต้องแบกรับภาระในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี และบุคลากรที่เข้าไปดำเนินการ ยังไม่ค่อยมีความพร้อมเข้าไปดูแลสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับประชาชน โดยปีนี้จะดำเนินการบ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากรวงเงิน 900 กว่าล้านบาท แต่ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้ตอบรับ เพราะไม่อยากแบกรับภาระหนี้สินที่อยู่อาศัยใหม่

นายอิสสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายขอให้มีการจัดงบประมาณให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนทุกตำบล เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ รัฐบาลควรช่วยเหลือการสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ปีละ 400,000 คน รวม 800 ล้านบาทต่อปี และขอให้ดูแลปัญหาการปลอมใบรับรองแพทย์เพื่อรับเงินสงเคราะห์คนพิการเดือนละ 800 บาท ซึ่งต้องมีการกวดขัน เนื่องจากทำให้เกิดความเสียหาย และอภิปรายสนับสนุนงบประมาณ 2 พันกว่าล้านบาทที่จัดสรรให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. เพื่อทำโครงการบ้านมั่นคงซึ่งมีต้นแบบที่คลองลาดพร้าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...