xs
xsm
sm
md
lg

“จุรินทร์” มอบเกียรติบัตร “โรงพยาบาลคุณธรรม” 166 รพ.ทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“จุรินทร์” มอบเกียติบัตรโรงพยาบาลโปร่งใส สร้างความเป็นธรรมค่ายา-ค่ารักษา ต้องไม่สูงเกินจริง ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งได้ที่ สายด่วน 1569

วันนี้ (19 ธ.ค.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีรับมอบเกียรติบัตรโรงพยาบาลคุณธรรม วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ถนนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

นายจุรินทร์กล่าวว่า ยินดีกับโรงพยาบาล 166 โรงพยาบาล 57 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 46 ของโรงพยาบาลเอกชนทั้งประเทศ ที่ได้รับเกียรติบัตรในวันนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องค่ารักษาพยาบาล แต่ยังไม่มีหน่วยงานรัฐที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรง และประชาชนยังไม่มีการเข้าถึงข้อมูลราคายา และการรักษาพยาบาลอย่างเพียงพอ จึงเป็นที่มาของการกำหนดเกณฑ์ที่ให้รพเอกชนต้องแจ้งราคายา และค่าบริการอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเริ่มต้น กระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปดูแลเรื่องยาก่อน และจะดำเนินการเรื่องเวชภัณฑ์และค่าบริการรักษาพยาบาลต่อไป และจากระเบียบข้างต้น ผู้ประกอบการสถานพยาบาลต้องให้ข้อมูลราคายาผ่าน Qr code เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ ในการเปรียบเทียบราคา และสถานพยาบาลต้องแจ้งผลการวินิจฉัยเบื้องต้น รวมทั้งค่าบริการ ก่อนการรักษาจริง และสถานพยาบาลต้องออกใบสั่งยาให้ผู้ใช้บริการสามารถตัดสินว่าจะซื้อยาจากสถานพยาบาล หรือจากภายนอก ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อร้องเรียน สามารถติดต่อกรมการค้าภายในได้ที่สายด่วน 1569 เพื่อกรมการค้าภายในจะได้ดำเนินการตามอำนาจและข้อกฎหมายต่อไป

“โรงพยาบาลทั้งหมดที่ได้รับเกียรติบัตรนี้ถือเป็นโรงพยาบาลคุณธรรมที่จำหน่ายยาที่ราคาเป็นธรรม ซึ่งผมหวังว่าโรงพยาบาลทุกแห่ง นอกจากจะจำหน่ายยาในราคาที่เป็นธรรมแล้ว ยังต้องรวมถึงเวชภัณฑ์และค่าบริการ รวมทั้งต้องรักษาและยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลตามหลักการขององค์การอนามัยโลกด้วย” นายจุรินทร์กล่าว

โดยรายงานระบุว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub เพื่อยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน รวมไปถึงการมุ่งสู่ การเป็นศูนย์กลางสุขภาพในระดับสากล และสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็นผู้นำด้านสถานพยาบาล และไม่เพียงแค่เรื่องมาตรฐานการรักษาพยาบาลเท่านั้น แต่ยังต้องมีความโปร่งใส และเป็นธรรมในด้านราคายา เวชภัณฑ์ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลด้วย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่สนับสนุนสมาชิกและติดตามผลของความโปร่งใสต่อราคาและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมทั้งผลของราคาที่แตกต่างกัน โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์มากขึ้น และเพื่อให้สิทธิผู้บริโภครับรู้ราคายาที่แท้จริง

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากภาคประชาชนเกี่ยวกับปัญหาค่ายาและค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนสูงเกินจริงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีหน่วยงานเข้าไปกำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรม ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงข้อมูลราคายา ทำให้ขาดข้อมูลประกอบการตัดสินเข้ารับการรักษา ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จึงมีภารกิจในการกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 เพื่อสร้างความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน

รายงานข่าวกรมการค้าภายในระบุว่า หลังจากที่นายจุรินทร์เข้าทำหน้าที่เมื่อ 4 เดือนก่อนหน้านี้จึงได้มอบนโยบาย การดำเนินการกำกับดูแลสร้างความโปร่งใส เป็นธรรม สร้างมาตรฐานการับรู้ราคายา ค่าบริการ ค่ารักษาให้แก่ประชาชน กำกับการใช้กฎหมายที่กำหนดให้เป็นสินค้าควบคุม ยาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ฉบับที่ 87/2562 เรื่องการแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล มีผลใช้บังคับ 5 กรกฎาคม 2562 ซึ่งกำหนดให้โรงพยาบาลเอกชนปฏิบัติดังนี้ แจ้งข้อมูลราคาซื้อและราคาจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ และค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้ง QR Code แสดงการเปรียบเทียบราคายา ณ โรงพยาบาลเอกชน ปัจจุบันมียอดการเข้าใช้ระบบจำนวน 189,826 ครั้ง วินิจฉัยและประเมินค่ารักษาให้ผู้ป่วยทราบทุกครั้ง ออกใบสั่งยาให้กับผู้ป่วยนอกให้ผู้ป่วยทราบล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนสามารถซื้อยาที่ร้านขายยาได้

ทั้งนี้ เพื่อสร้างเป็นธรรม กรมการค้าภายในได้ดำเนินการต่างๆ ควบคู่ไปกับมาตรการ เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม เช่น การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งความคดี ยา เวชภัณฑ์ และค่าบริการทางการแพทย์ สร้างความโปร่งใส ได้จัดทำระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายาในโรงพยาบาล และการการจัดกลุ่มโรงพยาบาลคุณธรรม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลราคายาและโรงพยาบาล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน โดยกรมฯได้นำข้อมูลราคายาจากโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด 350 แห่ง มาประมวลผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ จำนวนรายการยาที่โรงพยาบาลนั้นจำหน่ายสูงกว่าราคาเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 50 ของรายการยาที่แจ้ง ส่วนต่างราคาจำหน่ายยาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยต้องไม่เกินร้อยละ 100 และในช่วงระยะเวลา 1 ปี โรงพยาบาลนั้นไม่เคยมีเรื่องร้องเรียน และสายด่วน 1569 คือที่ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้

และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้โรงพยาบาลเอกชนมีนโยบายการคิดราคาและค่าบริการ โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจก่อนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลที่เข้ารับเกียรติบัตรโรงพยาบาลคุณธรรม จำนวนโรงพยาบาลที่เข้ารับเกียรติบัตรโรงพยาบาลคุณธรรม 166 แห่ง แบ่งตามภาคได้ดังนี้ คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวนโรงพยาบาล 72 ราย 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 47 ราย สมุทรสาคร 7 ราย นนทบุรี ปทุมธานี จังหวัดละ 6 ราย สมุทรปราการ 5 ราย และ นครปฐม 1 ราย

ภาคกลาง จำนวนโรงพยาบาล 31 ราย 14 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา 5 ราย พิจิตร 4 ราย พิษณุโลก นครสวรรค์ สุโขทัย จังหวัดละ 3 ราย สระบุรี เพชรบูรณ์ ลพบุรี สุพรรณบุรี จังหวัดละ 2 ราย สมุทรสงคราม อ่างทอง กำแพงเพชร ชัยนาท สิงห์บุรี จังหวัดละ 1 ราย ,ภาคตะวันตก จำนวนโรงพยาบาล 10 ราย 4 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี 5 ราย กาญจนบุรี ตาก จังหวัดละ 2 ราย เพชรบุรี 1 ราย,ภาคตะวันออก จำนวนโรงพยาบาล 6 ราย 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จังหวัดละ 2 ราย จันทบุรี ปราจีนบุรี จังหวัดละ 1 ราย,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนโรงพยาบาล 23 ราย 14 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา 5 ราย กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ ยโสธร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี จังหวัดละ2 ราย ชัยภูมิ มหาสารคาม มุกดาหาร ศรีษะเกษ สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี จังหวัดละ 1 ราย,ภาคใต้ จำนวนโรงพยาบาล 14 ราย 9 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 3 ราย กระบี่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 2 ราย ตรัง พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สงขลา จังหวัดละ 1 ราย,ภาคเหนือ จำนวนโรงพยาบาล 10 ราย 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ 4 ราย เชียงราย 2 ราย พะเยา แพร่ ลำพูน อุตรดิตถ์ จังหวัดละ 1 ราย และขณะนี้มีโรงพยาบาลแจ้งเข้ารับเกียรติบัตรจากกระทรวงพาณิชย์วันนี้ จำนวน 137 ราย 57 จังหวัด


กำลังโหลดความคิดเห็น...