xs
xsm
sm
md
lg

ยกย่อง-เชิดชูเกียรติ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทำงานผู้เสียสละเพื่อประชาชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (19 พ.ย.) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบรางวัลให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2562 พร้อมกับกล่าว ว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อผลสำเร็จของงานตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย โดยเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และเป็นผู้เชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้รับความไว้วางใจและได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญให้รับผิดชอบการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและการพัฒนาประเทศในหลากหลายภารกิจ โดยครอบคลุมทั้งในด้านความมั่นคง สังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีจุดมุ่งหมายในทุกภารกิจหน้าที่ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่

สำหรับรูปแบบของงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาประสิทธิภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ซึ่งปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น จำนวน 262 คน ประกอบไปด้วย กำนันยอดเยี่ยม จำนวน 129 คน และ ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวน 133 คน
กำลังโหลดความคิดเห็น