xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ 3 จังหวัด เซ็นตั้งหมู่บ้านใหม่ 14 หมู่บ้าน “นครพนม-ตาก-เชียงราย” มีผลแยกหมูบ้าน ตั้งแต่ 1 ก.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ราชกิจจาฯ ออกประกาศกำหนดเขตพื้นที่ ตั้งหมู่บ้านใหม่ 3 จังหวัด “นครพนม-ตาก-เชียงราย” รวมกว่า 14 หมู่บ้าน ผู้ว่าราชการจังหวัด 3 จังหวัด ลงนามประกาศทั้ง 5 ฉบับ มีผลแยกหมู่บ้านตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2562

วันนี้ (31 ต.ค.) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศจังหวัดนครพนม 3 ฉบับ เรื่องตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน ฉบับแรก ให้หมู่บ้านนาดี อำเภอนาทม แยกหมู่บ้าน บ้านนาดี หมู่ที่ 5 ตำบลหนองซน จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่อีก 1 หมู่บ้าน ชื่อ “หมู่บ้านนาดีพัฒนา” โดยตั้งเป็นหมู่ที่ 14 ตำบลหนองซน หมู่บ้านนาดี หมู่ที่ 5 ตำบลหนองซน

ฉบับที่ 2 ให้หมู่บ้านขว้างคลี อำเภอโพนสวรรค์ แยกหมู่บ้าน บ้านขว้างคลี หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านค้อ จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่อีก 1 หมู่บ้าน ชื่อ “หมู่บ้านขว้างคลี” โดยตั้งเป็นหมู่ที่ 20 ตำบลบ้านค้อ หมู่บ้านขว้างคลี หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านค้อ

ฉบับที่ 3 หมู่บ้านนาล้อม อำเภอโพนสวรรค์ แยกหมู่บ้าน บ้านนาล้อม หมู่ที่ 2 ตำบลนาหัวบ่อ จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่อีก 1 หมู่บ้าน ชื่อ “หมู่บ้านนาล้อม” โดยตั้งเป็นหมู่ที่ 10 ตำบลนาหัวบ่อ หมู่บ้านนาล้อม หมู่ที่ 2 ตำบลนาหัวบ่อ

ทั้งนี้ยังมีประกาศจังหวัดตาก เรื่องตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน ให้อำเภอแม่สอด แยกหมู่บ้าน บ้านแม่ปะใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่อีก 1 หมู่บ้าน ชื่อ “หมู่บ้านใหม่ไผ่ล้อม หมู่ที่ 12” ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หมู่บ้านแม่ปะใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นอกจากนี้ ยังมีประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน ให้ อำเภอเมืองเชียงราย แยกหมู่บ้าน บ้านร่องเบ้อ หมู่ที่ 19 ตำบลห้วยสัก จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ อีก 1 หมู่บ้าน ชื่อ “หมู่บ้านเนินสะดวก” โดยตั้งเป็นหมู่ที่ 31 ตำบลห้วยสัก อำเภอพาน แยกหมู่บ้าน บ้านสันนคร หมู่ที่ 3 ตำบลสันมะเค็ด จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่อีก 1 หมู่บ้าน ชื่อ “หมู่บ้านศรีนคร” โดยตั้งเป็นหมู่ที่ 20 ตำบลสันมะเค็ด

ให้บ้านสันนคร หมู่ที่ 3 ตำบลสันมะเค็ด แยกหมู่บ้าน บ้านกล้วยทรายทอง หมู่ที่ 16 ตำบลสันมะเค็ด จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ อีก 1 หมู่บ้าน ชื่อ "หมู่บ้านกล้วยทรายเงิน" หมู่ที่ 21 ตำบลสันมะเค็ด

ให้บ้านกล้วยทรายทอง หมู่ที่ 16 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอแม่สรวย แยกหมู่บ้าน บ้านดอยช้าง หมู่ที่ 3 จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่อีก 2 หมู่บ้าน หมู่บ้านที่หนึ่ง ชื่อ "หมู่บ้านดอยช้างลีซู" โดยจัดตั้งเป็นหมู่ที่ 26 ตำบลวาวี หมู่บ้านที่สอง ชื่อ "หมู่บ้านดอยช้างใหม่" โดยจัดตั้งเป็นหมู่ที่ 27 ตำบลวาวี

ให้หมู่บ้านดอยช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลวาวี แยกหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 16 ตำบลท่าก๊อ จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่อีก 1 หมู่บ้าน ชื่อ "หมู่บ้านใหม่จะคะ" โดยตั้งเป็นหมู่ที่ 28 ตำบลท่าก๊อ

ให้หมู่บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 16 ตำบลท่าก๊อ อำเภอเชียงแสน แยกหมู่บ้าน บ้านสันธาตุ หมู่ที่ 4 ตำบลโยนก จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่อีก 1 หมู่บ้าน ชื่อ "หมู่บ้านสันธาตุใหม่พัฒนา" โดยตั้งเป็นหมู่ที่ 9 ตำบลโยนก

ให้หมู่บ้านสันธาตุหมู่ที่ 4 ตำบลโยนก อำเภอพญาเม็งราย แยกหมู่บ้าน บ้านเย้าแม่ต๋ำ หมู่ที่ 4 ตำบลตาดควัน จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่อีก 1 หมู่บ้าน ชื่อ "หมู่บ้านรักษ์พนา" โดยตั้งเป็นหมู่ที่ 9 ตำบลตาดควัน

ให้หมู่บ้าน เย้าแม่ต๋ำ หมู่ที่ 4 ตำบลตาดควัน อำเภอป่าแดด แยกหมู่บ้าน บ้านวังน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลสันมะค่า จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่อีก 1 หมู่บ้าน ชื่อ "หมู่บ้านวังแสงทอง" โดยตั้งเป็นหมู่ที่ 9 ตำบลสันมะค่า

ให้หมู่บ้านวังน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลสันมะค่า อำเภอแม่ฟ้าหลวง แยกหมู่บ้าน บ้านห้วยอื้น หมู่ที่ 10 ตำบลเทอดไทย จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่อีก 1 หมู่บ้าน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว 4139 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ชื่อ "หมู่บ้านจะป่า" หมู่ที่ 20 ตำบลเทอดไทย แต่เนื่องจากตำบลเทอดไทยมีหมู่บ้านเดิมอยู่จำนวน 18 หมู่บ้าน เมื่อได้รับการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยให้จัดตั้งหมู่บ้าน ใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 หมู่บ้าน จึงทำให้มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 19 หมู่บ้าน

ดังนั้น เพื่อให้การจัดเรียงลำดับหมู่บ้านใหม่เป็นตามลำดับและเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0311.1/ว 3284 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2537 จึงขอเรียงลำดับหมู่บ้านที่ได้รับจัดตั้งใหม่ ชื่อ "หมู่บ้านจะป่า" โดยตั้งเป็นหมู่ที่19 ตำบลเทอดไทย ให้หมู่บ้านห้วยอื้น หมู่ที่ 10 ตำบลเทอดไทย

ทั้งนี้ ประกาศทั้ง 5 ฉบับ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2562 โดยลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 3 จังหวัด.


กำลังโหลดความคิดเห็น...