xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯเชิญชวนคนไทยน้อมนำแนวพระราชดำริจิตอาสาความดีด้วยหัวใจสร้างสามัคคีมีสุขยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (แฟ้มภาพ)
นายกฯ เชิญชวนคนไทยน้อมนำแนวพระราชดำริจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ไปใช้ดำเนินชีวิตมุ่งสร้างสังคมสามัคคี มีความสุขอย่างยั่งยืน

วันนี้ (28 ก.ค.) พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เชิญชวนคนไทยน้อมนำแนวพระราชดำริจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้สังคมไทยมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

“นายกฯ เน้นย้ำว่า จิตอาสาคือ จิตแห่งการให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยความเต็มใจ พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ มาได้ด้วยดี และเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า”

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังอยากให้พี่น้องประชาชนประพฤติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของจิตอาสาที่ดี 7 ประการ คือ 1) มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน คำนึงถึงส่วนรวม 2) มีศีลธรรม หวังดีต่อผู้อื่น รู้จักแบ่งปัน 3) มีวินัยและความรับผิดชอบ เคารพกฎหมาย 4) มีกิริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย 5) ไม่ดื่มสุราหรือใช้สารเสพติด 6) มีจิตใจเข้มแข็งและมีทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อส่วนรวม 7) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยความทุกข์สุขของราษฎร และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถพิตร ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

โดยรัฐบาลพร้อมสนองพระราชดำริทุกด้าน เพื่อให้ประชาชนเกิดความผาสุก และประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น