xs
sm
md
lg

กลาโหมยุค"บิ๊กป้อม"เตรียมออกนอกอวกาศขยับดัน"ดาวเทียมทหาร"อ้างเพื่อความมั่นคง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ(แฟ้มภาพ)
กระทรวงกลาโหมเล่นใหญ่ เตรียมเสนอรื้อฟื้นโครงการ"ดาวเทียมทหาร"เพื่อความมั่นคงระยะเวลาตั้งแต่ปี 61-70 คาดใช้งบมหาศาล ขณะที่ "บิ๊กป้อม"ยังปิดปากบอกรอฟังข้อเสนอในที่ประชุมสภากลาโหมก่อน 

       วันนี้(30 พค.) ที่กระทรวงกลาโหมมีรายงานว่าในที่ประชุมสภากลาโหม จะมีการนำเสนอแนวความคิดด้านกิจการอวกาศ ของกระทรวงกลาโหม เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์กิจการอวกาศเพื่อการป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2561-2570โดยมีเป้าหมายให้ กระทรวงกลาโหม จะต้องเป็นหน่วยงานหลักในการใช้เทคโนโลยีอวกาศด้านความมั่นคงของประเทศโดยตรง มิใช่เพียงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานกับหน่วยงานอื่นเท่านั้นทั้งนี้ วิสัยทัศน์กระทรวงกลาโหม เป็นองค์กรหลักด้านกิจการอวกาศ ที่มีศักยภาพใน การเตรียมกำลัง ผนึกกำลัง และพัฒนาด้านกิจการอวกาศ เพื่อการป้องกันประเทศ ”

อย่างไรก็ตาม มีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างอิงเอกสารวาระการประชุม โดยระบุถึงพันธกิจ
กระทรวงกลาโหม ด้านการพัฒนา เสริมสร้าง และบูรณาการขีดความสามารถด้านกิจการอวกาศ เพื่อการป้องกันประเทศ ตามยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ( พ.ศ.2560 – 2579 ) ด้วยการเตรียมกำลัง การผนึกกำลัง และการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย
1. การสร้างความพร้อมด้านกิจการอวกาศ ของหน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหม ให้สามารถนำเทคโนโลยีอวกาศไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจทางด้านความมั่นคง ในการป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งเพื่อการพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน ทั้งในภาวะปกติ และภาวะไม่ปกติ 

2. การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และบูรณาการทรัพยากรที่มี เพื่อให้กระทรวงกลาโหมมีศักยภาพด้านกิจการอวกาศเพื่อการป้องกันประเทศ เมื่อได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและเมื่อถึงเงื่อนไขที่กาหนด สร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ และรักษาสมดุลของความสัมพันธ์ได้อย่างบังเกิดผลเป็นรูปธรรม 

3. การสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านกิจการอวกาศ การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบต่างๆ ให้ทันต่อ ภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ เทคโนโลยี และสถานการณ์ความมั่นคงของโลก มีการศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมอวกาศในการก้าวไปสู่กิจการอวกาศเพื่อการป้องกันประเทศ 

ทั้งนี้ จะมีการชี้แจงโครงการดาวเทียม THEIA โดย สทป. ซึ่งยังไม่มีข้อมูลความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดคุณสมบัติและประสิทธิภาพการใช้งานตามแนวคิดร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว และต้องใช้งบประมาณสูงมาก 

พล.อ.ประวิตร. วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม. ปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงรายละเอียดของโครงการดังกล่าว ที่ถูกมองว่าเป็นการรื้อฟื้นโครงการดาวเทียมทหาร โดยระบุว่าขอให้ฟังการชี้แจงในที่ประชุมสภากลาโหมก่อน
กำลังโหลดความคิดเห็น...