xs
xsm
sm
md
lg

สภาพัฒน์-ฝ่ายเลขาฯ “11 คณะปฏิรูป” แจงสื่อปมขยายอายุเกษียณ เป็น 63 ปี ยันแค่คำสั่ง “ให้ ก.พ.- กพร.” ร่วมศึกษาเปิดโอกาสดึง “ผู้สูงอายุ” ทำงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สภาพัฒน์ - ฝ่ายเลขาฯ “11 คณะปฏิรูป” แจงสื่อ ปมขยายเกษียณ 60 ปี เป็น 63 ปี ยันแค่คำสั่ง “ให้ ก.พ.- กพร.” ร่วมศึกษาความเหมาะสมตำแหน่งที่จะขยายอายุการเกษียณ พร้อมประสานพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย - ระเบียบที่เกี่ยวข้องเสริมศักยภาพผู้สูงอายุในการทำงาน เผย ไม่ครอบคลุมตำแหน่งงานฝ่ายปฏิบัติการ

วันนี้ (9 เม.ย.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 คณะ ได้ทำเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีใจความว่า

1. ประเด็นการขยายอายุเกษียณจาก 60 ปี เป็น 63 ปี เนื้อข่าวที่เสนอมีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม ที่ได้กำหนดให้สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน กพร. ศึกษาความเหมาะสมตำแหน่งที่จะมีการขยายอายุการเกษียณ และพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการทำงาน รวมทั้ง จะไม่ครอบคลุมถึงตำแหน่งงานที่ต้องใช้ศักยภาพร่างกาย

2. ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 คณะ ได้ดำเนินการทบทวนรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมของแผนการปฏิรูปประเทศ พร้อมทั้งได้ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ภูมิภาค จำนวนรวม 52 ครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ

3. ประเด็นการขาดความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแผนการปฏิรูปประเทศ แผนการปฏิรูปประเทศสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในการดำเนินงานได้ โดยตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดว่าในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคไม่อาจดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศได้ และเป็นเรื่องเร่งด่วน หรือในกรณีมีเหตุอื่นใดเป็นการเร่งด่วนเฉพาะเรื่องให้สำนักงานฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง รายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาให้คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 24 วรรคสอง หรือรัฐสภาทราบโดยด่วน เพื่อพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

4. ประเด็นความชัดเจนการปฏิรูปด้าน กระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ดำเนินการโดยคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาแตกต่างจากแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ทั้งนี้ ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและจะเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาในวันที่ 20 เมษายน นี้


กำลังโหลดความคิดเห็น