xs
xsm
sm
md
lg

ไฟเขียวกลุ่มจังหวัด โอนเปลี่ยนแปลงงบ 61 รอบสอง กว่า 130 รายการ 872 ล้าน “สุพรรณฯ” แปลงซ่อมถนน 60 สาย 45 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ไฟเขียวจังหวัด-กลุ่มจังหวัด โอนเปลี่ยนแปลงงบปี 61 รอบสอง กว่า 130 รายการ 872 ล้านบาท พบ “ปภ.ชุมพร” ขอเปลี่ยนแปลงซื้อรถกำเนิดไฟฟ้า 12 ล้าน เจ็ตสกี 2 ลำ 2 ล้าน และเครื่องตัด-ถ่าง 10 เครื่อง 10 ล้าน “เมืองกาญจน์” ขอปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำแควใหญ่ 1.3 ล้าน “ฉะเชิงเทรา” จ่อจ้างเหมาผลิต spot “เปิดแปดริ้วเที่ยวยั่งยืน” เผยแพร่ผ่านสื่อ 15 ล้าน ส่วน “สุพรรณบุรี” ขอแปลงเป็นงบฯ ซ่อมถนน 60 กว่าโครงการ วงเงิน 45 ล้าน

วันนี้ (12 มี.ค.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารงานโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และพิจารณาจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะที่ 6.3 ได้เห็นชอบการขอปรับแผนการปฏิบัติการแลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด ครั้งที่ 2

โดยรับทราบการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สำหรับแผนบูรณการ พ.ศ. 2559 จำนวน 214 รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 1,566.8705 ล้าบาท รับทราบการใช้จ่ายงบประมาณที่เหลือจากการดำเนินการที่บรรลุวัตถประสงค์ ที่จัดซื้อจัดจ่างแล้ว จำนวน 59 รายการ วงเงิน 289.2155 ล้านบาท และเห็นชอบให้หน่วยงานรับโอนงบประมาณหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด จำนวน 130 รายการ/กิจกรรม วงเงิน 872.6514 ล้านบาท และไม่เห็นชอบ 15 รายการ วงเงิน 65.3879 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการที่เห็นชอบให้โอนงบประมาณหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เช่น กลุ่มภาคใต้ฝังอ่าวไทย โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมและวิถีชีวิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย การพัฒนาและเสริมสร้างระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชุมพร เป็นงบลงทุนจัดซื้อรถไฟฟ้าส่องสว่าง 1 คัน ราคา 6,380,000 บาท และรถบัญชาการ 1 คัน ราคา 18,700,000 บาท ขอโอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบลงทุนจัดซื้อรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 Kva.พร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง แบบเสาสูง 9 เมตร และอุปกรณ์ประจำรถ 1 คัน ราคา 12,589,500, ยานยนต์เคลื่อนที่เร็วบนผิวน้ำ (เจ็ตสกี) 2 ลำ 2,000,000 บาท และเครื่องตัด-ถ่างไฮดรอลิกชุดมาตรฐาน 10 เครื่อง ราคา 10,490,500 บาท

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง โครงการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ ขอโอนเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการพัฒนาเส้นทางลอจิสติกส์เชื่อมโยงพื้นที่อุตสาหกรรม พัฒนาลอจิสติกส์เชื่อมโยงโครงข่ายนครนายก-ปราจีนบุรี-ฉะเชิงเทรา ปรับปรุงเส้นทาง สายแยก ทล.3076-บ้านดอนยอ จ.นครนายก เพื่อติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณจุดตัดทางแยก, ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง, ติดตั้งป้ายจราจร, ติดตั้งป้ายแนะน้าเส้นทาง, ติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนผิวทางและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย กม.0+000 ถึง กม.13+300 ระยะทาง13.300 กิโลเมตร

นอกจากนั้นยังมีการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จำนวน 9 โครงการ 10 กิจกรรม 61,460,200 บาท เป็น 11 โครงการ 11 กิจกรรม 18,152,000 บาท ,กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 1 โครงการ 1 กิจกรรมหลัก 2,800,000 บาท , จังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จำนวน 2 โครงการ 26,906,000 บาท ,กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 โครงการ 1 กิจกรรม/รายการ 2,800,000 บาท เป็น 1 โครงการ 5 กิจกรรม/รายการ 2,330,808 บาท , กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 โครงการ 1 กิจกรรม/รายการ 9,192,000 บาท

กลุ่มจังหวัดกาญจนบุรี 2 โครงการ 2 กิจกรรมโครงการ 28,632,600 ล้านบาท เป็นงบลงทุน 18,889,600 บท เช่น เปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไผ่ล้อม 4,470,000 บาท รายการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต (เส้นลำเภา -ลำทราย) 3,482,000 บาท กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำแควใหญ่ 1,360,000 บาท เป็นต้น กลุ่ม จ.ฉะเชิงเทรา 5 โครงการ 5 กิจกรรม/รายการ 38,340,000 บาท เช่น โครงการการตลาดท่องเที่ยวชุมชน “เปิดแปดริ้วเที่ยวยั่งยืน” จ้างเหมาผลิต spot และเผยแพร่ในสื่อประเภทรายการโทรทัศน์และวิทยุที่ได้รับความนิยมกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมตลาดประชารัฐ Green Market 15,000,000 บาท กลุ่ม จ.ชัยนาท 5 โครงการ 7 กิจกรรม/รายการ 34,396,600 บาท เช่น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนบ้านหางแขยง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองสาปยา (สรรพยา) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดโคกดอกไม้ 21,830,100 บาท

กลุ่ม จ.นครปฐม โครงการ 1 กิจกรรม/รายการ 3,037,000 บาท กลุ่ม จ.ปราจีนบุรี 1โครงการ 1กิจกรรม/รายการ 3,494,600 บาท กลุ่ม จ.ราชบุรี 2 โครงการ 2 กิจกรรม/รายการ 3,960,000 บาท กลุ่ม จ.ลพบุรี 3 โครงการ 6 กิจกรรม 3 รายการ 50,180,000 ปรับเป็น 3 โครงการ 4 กิจกรรม 4 รายการ 47,660,000 เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางลาเลียงสินค้าเพื่อการเกษตร 16,640,000 บาท เพื่ออานวยความสะดวกในการำเลียงและขนส่งสินค้าทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และกิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการสร้างฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 28,000,000 บาท กลุ่ม จ.สมุทรสงคราม 8 โครงการ-กิจกรรม/รายการ 21,149,400 บาท เปลี่ยนแปลงรวม 15 โครงการ 11,058,302 บาท กลุ่ม จ.สมุทรปราการ 1 โครงการ 1 กิจกรรม/รายการ 8,741,600 บาท กลุ่ม จ.สระบุรี 3 โครงการ 5 กิจกรรม/รายการ 47,463,200 บาท เช่น ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.2247-บ้านวังม่วง ต.วังม่วง อา.วังม่วง 25,480,000 บาท กลุ่ม จ.สิงห์บุรี 2 โครงการ 2 กิจกรรม/รายการ 1,475,000 บาท

กลุ่ม จ.สุพรรณบุรี 7 โครงการ 20 กิจกรรม/รายการ 45,912,100 ปรับเป็น 3 โครงการ 72 กิจกรรม/รายการ 45,910,014 บาท เช่น โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 31,023,114 บาท เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อซ่อมถนนพื้นที่ชุมชน กว่า 60 รายการ ปรับปรุงคันกั้นน้าที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุของอุทกภัยอีก 10 รายการ ที่ได้รับอนุมัติตตามมติ ครม.สัญจร กลุ่ม จ.พระนครศรีอยุธยา 2 โครงการ 4 กิจกรรม/รายการ 10,598,200 เปลี่ยนแปลงเป็น 3 โครงการ 5 กิจกรรม/รายการ 10,368,200 กลุ่ม จ.ตราด 1 กิจกรรม 2 รายการ 15,232,000 บาท

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จำนวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม/รายการ 19,600,000 บาท ของแขวงการทาง จ.มุกดาหาร โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 4 ประเทศ (ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน) 19,600,000 บาท ปรับปรุงถนนสายบ้านหนองนกเขียน-บ้านโคกหินกอง ,กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จำนวน 2 โครงการ 4 กิจกรรม/รายการ 69,580,000 บาท กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี) 2 โครงการ 2 กิจกรรม/รายการ 25,359,800 บาท ปรับเป็น 2 โครงการ 22 กิจกรรม/รายการ 25,359,800 เช่น กิจกรรมปรับปรุงฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากอุทกภัย 19,486,000 บาท กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จำนวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม/รายการ 14,700,000 บาท ปรับเป็น 1 โครงการ 1 กิจกรรม/รายการ 7,500,000 บาท

กลุ่ม จ.มหาสารคาม 2 โครงการ 5,841,000 บาท กลุ่ม จ.มุกดาหาร 5 โครงการ 6 กิจกรรม/รายการ 23,585,800 บาท ปรับเป็น 4 โครงการ 6 กิจกรรม/รายการ 23,585,800 บาท เช่น โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะธรรมชาติ และวัฒนธรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเมืองมุกดาหาร 2,929,000 บาท พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อุทยานสมเด็จย่า (ฐานวรพัฒน์) 8,500,000 บาท กลุ่ม จ.เลย 1 โครงการ 1 กิจกรรม/รายการ 1,678,800 บาท กลุ่มจ.ศรีสะเกษ 4 โครงการ 12 กิจกรรม/รายการ 12,206,400 บาท ปรับเป็น 3 โครงการ 3 กิจกรรม/รายการ 10,460,000 บาท กลุ่ม จ.หนองบัวลำภู 4 โครงการ 11 กิจกรรม/รายการ 18,577,100 บาท ปรับเป็น 4 โครงการ 12 กิจกรรม/รายการ 18,489,300 บาท กลุ่ม จ.อำนาจเจริญ 1 โครงการ 2 กิจกรรม/รายการ 9,900,000 บาท ปรับเป็น 2 โครงการ 6 กิจกรรม/รายการ

จังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เปลี่ยนแปลงงบลงทุน เป็นปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาด แสนสุข-ลาปา ต.ลำปา อ.เมืองพัทลุง 19,800,000 บาท กลุ่ม จ.ชุมพร 4 โครงการ 18,469,200 บาท ปรับเป็น 3 โครงการ เช่น ขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ กลุ่ม จ.พัทลุง ปรับ 2 โครงการ 2,247,400 บาท เป็น 3 โครงการ กลุ่ม จ.ภูเก็ต 1 โครงการ 2 กิจกรรม 2,663,000 บาท ปรับเป็น 2,424,000 บาท เช่น โครงการ OTOP Lovely มนต์รักเมืองถลาง กลุ่ม จ.ระนอง 4 โครงการ 11 กิจกรรม/รายการ 24,634,600 บาท เป็น 4 โครงการ 8 กิจกรรม/รายการ เช่น โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว งานอาบน้าแร่แลระนอง ประจาปี 2561 สมุดภาพเมืองระนอง ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดนิทรรศการเรือนรับรองที่ประทับ รัชกาลที่ 9 จำนวน 11,710,000 บาท

กลุ่ม จ.นราธิวาส 5 โครงการ 5 กิจกรรม/รายการ 13,163,600 บาท ปรับ 5 โครงการ 14 กิจกรรม/รายการ เช่น จัดซื้อเครื่องสแกนหลอดเลือดดำ 10 เครื่องๆ ละ 1,700,000 บาท จัดซื้อเครื่องปั่นเลือด serofuge 1 เครื่องๆละ 155,150 บาท ตามนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาแม่และเด็ก ให้โรงพบาบาลชุมชน กลุ่ม จ.ยะลา 3 โครงการ 6 กิจกรรม 14,338,000 บาท ปรับเป็น 3 โครงการ 6 กิจกรรม 10,526,900 บาท กลุ่ม จ.ภาคเหนือตอนล่าง 2 จำนวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม/รายการ 34,300,000 บาท เป็นต้น

ส่วนที่ไม่ได้รับคามเห็นชอบ เช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 9,012,000 บาท ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (จ.กาญจนบุรี) โครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่เศรษฐกิจบ้านพุน้ำร้อน บริเวณทางเข้าตลาดกลางการค้าชายแดน ต.หนองประดู่ ออ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 20,000,000 บาท เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น