xs
xsm
sm
md
lg

“ประภาศน์ อวยชัย” อดีต รมว.ยุติธรรม-ประธาน สนช.ถึงแก่อนิจกรรมวัย 93 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“ประภาศน์ อวยชัย” ราชบัณฑิต อดีตประธาน สนช. และอดีต รมว.ยุติธรรม ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุได้ 93 ปี

วันนี้ (10 มิ.ย.) มีรายงานวา ศ.ประภาศน์ อวยชัย ราชบัณฑิต อดีตประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา ด้วยวัย 93 ปี

ศ.ประภาศน์ อวยชัย เกิดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2467 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สำเร็จการศึกษาธรรมศาสตร์บัณฑิต (พ.ศ. 2490) นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (พ.ศ. 2493) และเนติบัณฑิตอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2500

เคยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2520-2525), อธิบดีศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง, ผู้ช่วยผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา, รองประธานศาลฎีกา, เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา, เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา, นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ศ.ประภาศน์ อวยชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516 และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แทนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2517 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2534 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

-เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
-เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
-เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.)

พ.ศ. 2526 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)
-เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขานิติศาสตร์ (ร.ด.ม.(ศ))
-เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

พ.ศ. 2521 - เหรียญราชการชายแดน
กำลังโหลดความคิดเห็น...