xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กตู่” มอบงาน สร.2-สร.9 ใหม่ “สมคิด” คุม 8 กระทรวง-หน่วยงาน ศก.14 บอร์ด “วิษณุ” คุม 3 หน่วยงานถูก ม.44

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“บิ๊กตู่” มอบงานรองนายกฯ-รมต.สำนักนายกฯ “ครม.ตู่ 4” เผย “สมคิด” คุม 8 กระทรวง-หน่วยงานเศรษฐกิจ 14 บอร์ด “ประวิตร” คุมมั่นคง-ทรัพยกร-สตช. “วิษณุ” เพิ่มงานกำกับกรมประชาฯ-สำนักพุทธ-อสมท ด้านสอง รมต.สำนักนายกฯ คนใหม่ “ออมสิน” ดูกรมประชาฯ-สคบ.-สำนักพุทธฯ-สปสช. ส่วน “สุวิทย์” ดูบีโอไอ-สภาวิจัย-กองทุนหมู่บ้าน-เอสเอ็มอี และสภาพัฒน์ ส่วน 3 หน่วยงานที่ถูก ม.44 ยุบ ให้ “วิษณุ” กำกับจนกว่าจะมีกฎหมายใหม่

วันนี้ (28 ธ.ค.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.ที่ผ่านมา มีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี รวมถึงกำกับการบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการและกำกับดูแล จำนวน 5 คำสั่ง เพื่อแบ่งงานและพื้นที่รับผิดชอบ 6 รองนายกรัฐมนตรี และ 2 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

ฉบับที่ 1 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 309/2559 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

1. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

2. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

3. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

4. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

5. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

6. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

กำกับดูแลและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. การขอพระราชทานอภัยโทษ 2. การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย และการดำเนินคดีปกครอง รวมทั้งลงนามมอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองกรณีที่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรี

7. นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

8. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”

มีรายงานว่า สำหรับฉบับที่ 2 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 310/2559 เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

“1. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้

1. คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ 2. คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 3. คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 4. คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 5. คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

6. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 7. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 8. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 9. คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 10. คณะกรรมการกำลังพลสำรอง

มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 1. รองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 2. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1. คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 2. คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ 3. คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ 4. คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 5. คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 6. คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 7. คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 8. คณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการประปาแห่งชาติ 9. คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ

10. คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 11. คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอบรมอาชีพแห่งชาติ 12. คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย 13. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 14. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

2. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 1. คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2. คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ 3. คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 4. คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 5. คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1. คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 2. คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ

3. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 1. คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 2. คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 3. คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 4. คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 5. คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ 6. คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ 7. คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 8. คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 9. คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 10. คณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 11. คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 12. คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ รองประธานกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1. คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ 2. คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ 3. คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ 4. คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ 5. คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม 6. คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 7. คณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 8. คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 9. คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ

4. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธากรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 1. คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 2. คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 3. คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ 4. สภาลูกเสือไทย

มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1. คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 2. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ 3. คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ 4. คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 5. คณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 6. คณะกรรมการนโยบายกองทุนตั้งตัวได้ 7. คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน 8. คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

5. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 1. คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 2. คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 3. คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 4. คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ 5. คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1. คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ 2. คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 3. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน 4. คณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ 5. คณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ

6. คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 7. คณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 8. คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ 9. คณะกรรมการประสานการบริการด้านการลงทุน

มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ 2. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ 3. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ 4. รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งในคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 5. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 6. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 7. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ

6. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 1 .คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. คณะกรรมการกฤษฎีกา 3. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 4. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 5. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 6. คณะกรรมการคดีพิเศษ 7. คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ 8. คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน

มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 1. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 2. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 4. อุปนายกสภาลูกเสือไทย

มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 2. คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 3. คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 4. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 5. คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ 6. คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม

มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ

มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน

7. นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 1. คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 2. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1. คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี 2. คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 3. คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 4. คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 2. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 3. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ

8. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1. รองประธานกรรมการคนที่สองในคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ 3. รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ 4. รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม

มอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้กรรมการในคณะกรรมการประสานการบริการด้านการลงทุน

ส่วนฉบับที่ 3 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 311/2559 เรื่อง ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน

ขณะที่ ฉบับที่ 4 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 312/2559 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

1. พื้นที่ 1.1 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้ เขตตรวจราชการที่ 5 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม

เขตตรวจราชการที่ 6 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เขตตรวจราชการที่ 7 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง

เขตตรวจราชการที่ 8 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล

1.2 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้ เขตตรวจราชการที่ 15 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน

เขตตรวจราชการที่ 16 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่

เขตตรวจราชการที่ 17 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์

1.3 รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้ เขตตรวจราชการที่ 12 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด

เขตตรวจราชการที่ 14 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์

1.4 รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้ เขตตรวจราชการที่ 10 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

เขตตรวจราชการที่ 11 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร

1.5 รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้ เขตตรวจราชการที่ 3 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว

เขตตรวจราชการที่ 9 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง

1.6 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้ เขตตรวจราชการที่ 1 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี

เขตตรวจราชการที่ 2 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง

1.7 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้ เขตตรวจราชการที่ 4 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เขตตรวจราชการที่ 18 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี

1.8 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ ดังนี้ เขตตรวจราชการที่ 13 ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี

2. การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามคำสั่งนี้ หมายถึง การตรวจราชการ การขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรายงานเหตุการณ์และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด การประสานราชการเพื่อให้เกิดการบูรณาการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การเร่งรัด การติดตามผล การให้คำแนะนำช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงการตรวจสอบ ความถูกต้องในการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ โดยให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วย

3. ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเนื่องจากการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการหรือพื้นที่ในความรับผิดชอบต่อนายกรัฐมนตรี

4. ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นฝ่ายเลขานุการของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดภารกิจจำเป็นเร่งด่วน สามารถมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการปฏิบัติหน้าที่แทน แล้วรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบต่อไป

5. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดที่เกี่ยวข้องเสนอข้อมูล อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนี้ด้วย

6. ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากงบประมาณของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ฉบับที่ 5 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 315/2559 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี

ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเมืองและสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 71/2559 เรื่อง ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมืองและกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 โดยให้สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง และสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินการของหน่วยงานดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 71/2559 เรื่อง ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมือง และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 นายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง และสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายแทนนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...