xs
xsm
sm
md
lg

ครบแล้ว 3 เดือน คำสั่ง “บิ๊กตู่” ให้ ก.พ.ร.ประเมิน “โอเคเอ็มดี” เผย “ยุบกองทุน-เลิกระเบียบ” โยก 3 หน่วยงานไปสังกัดกระทรวงฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ครบแล้ว 3 เดือน หลัง “บิ๊กตู่” สั่ง ก.พ.ร.ประเมินผลงาน-บุคลากร “กองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ด้านราชกิจจาฯ เผยคำสั่งยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556 เตรียมปรับโครงสร้าง ย้าย 3 หน่วยงาน “โอเคเอ็มดี” ไปสังกัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เผยเป็นการปรับลดงบประมาณรัฐ

วันนี้ (14 ม.ค.) มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมา เรื่องยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559

โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 อนุมัติให้ “ยุบเลิกกองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี และกำหนดให้ ภารกิจการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปเป็นภารกิจของสำนักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สมควรยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559” ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

มีรายงานว่า ประเด็นนี้มีการแชร์ข้อความจำนวนมากในโลกออนไลน์ โดยระบุว่ารัฐบาลเตรียมยุบหน่วยงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือทีซีดีซี และโอเคเอ็มดี หรือสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งเป็นองค์กรมหาชนที่ดูแลทีซีดีซี โดยจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ 10 พ.ย. 58 ส่งผลให้มีคนโพสต์เข้าไปแสดงความไม่เห็นด้วยเป็นจำนวนมากเพราะเสียดายองค์ความรู้ของหน่วยงาน

ขณะที่เมื่อเดือน พ.ย. 58 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ออกมายืนยันว่ายังไม่ได้สั่งการให้ยุบสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD, ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC อุทยานการเรียนรู้ ทีเคปาร์ก และมิวเซียมสยาม แต่ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร.ประเมินผลงานและบุคลากร ภายใน 3 เดือน ว่าการใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ตรงกับวัตถุประสงค์และไม่ตรงตามเจตนารมณ์ก็ต้องยุบทิ้ง เหมือนกับกองทุนต่างๆ ที่ได้ตรวจสอบก่อนหน้านี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการทบทวนเท่านั้น ดังนั้น ขอทุกฝ่ายอย่ากังวล โดยส่วนตัวเห็นว่ากองทุนทุกกองทุนมีประโยชน์ทั้งหมด และไม่อยากทำร้ายใคร แต่ขอให้ร่วมกันสร้างผลงานให้ตรงวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต และนายกรัฐมนตรี ได้แนะให้ ครม.ได้หาโอกาสไปดูหน่วยงานดังกล่าวบ้าง ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไป

มีรายงานด้วยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พ.ย.58 ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556 พ.ศ. ... ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้ โดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 56 ในสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยมีสาระสำคัญคือเพื่อให้การดําเนินการตามนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ให้มีคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ กศส. ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และให้นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ

มีรายงานด้วยว่า ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ได้มีการเสนอปรับโครงสร้างหน่วยงานดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามแผนการปรับปรุงองค์กรมหาชนให้มีประสิทธิภาพ

“จะมีการปรับโครงสร้างในครั้งนี้ โยกย้าย 3 หน่วยงานที่โอเคเอ็มดีดูแลอยู่ทั้งหมด ไปสังกัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยทีซีดีซีจะถูกย้ายไปอยู่กับกระทรวงพาณิชย์ ส่วนสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือเอ็นดีเอ็มไอไปสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ขณะที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ หรือทีเคปาร์ก ไปอยู่กระทรวงศึกษาธิการ” รายงานข่าวระบุกำลังโหลดความคิดเห็น...