xs
xsm
sm
md
lg

มาแล้ว 200 สปท.! เซอร์ไพรส์ “ชิดชัย” แจม “สุชน-นิกร-วิทยา-กษิต” อดีตบิ๊ก ขรก.-สปช.-กมธ.ยกร่างฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (แฟ้มภาพ)
รวดเร็วทันใจ! ราชกิจจานุเบกษาประกาศรายชื่อ 200 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พบอดีตตำรวจ ทหาร ผู้ว่าฯ ปลัดฯ เพียบ สปช.-กมธ.ยกร่างฯ ก็มา “กษิต-ชิดชัย-นิกร-สุชน-วิทยา-โค้ชหรั่ง-หมอพรทิพย์” ร่วมแจม ตระกูล “เครืองาม” เบิ้ล

วันนี้ (5 ต.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยระบุว่า ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 มาตรา 39/2 วรรคสอง บัญญัติให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนไม่เกินสองร้อยคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ดังต่อไปนี้

พล.ท.กมล สุวภาพ, นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ, พล.ท.กฤษณะ บวรรัตนารักษ์, นายกลินท์ สารสิน, นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด, นายกษิดิศ อาชวคุณ, นายกษิต ภิรมย์, นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา, นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล, นายกิตติ กิตติโชควัฒนา, นายกิตติ พิทักษ์นิตินันท์, นายเกรียงยศ สุดลาภา

พล.ร.อ.ไกรวุธ วัฒนธรรม, นายขวัญชัย ดวงสถาพร, พล.อ.อ.ขวัญชัย เอี่ยมรักษา, นายเข็มชัย ชุติวงศ์, พล.ท.คณิต แจ่มจันทรา, พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร, พล.อ.คณิต อุทิตสาร, นายคณิสสร นาวานุเคราะห์, พล.อ.อ.คธาทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา, นายคํานูณ สิทธิสมาน, นายคุรุจิต นาครทรรพ, ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์, พล.อ.จารุเกียรติ ชัยวงษ์, นายจินดา วงศ์สวัสดิ์, พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์, พล.ร.อ.จีรพัฒน์ ปานสกุณ, นายจุมพล สุขมั่น, นางจุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์, พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม, นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช, นายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ, พล.ร.อ.ชนินทร์ ชุณหรัชพันธุ์, นายชัย ชิดชอบ, พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล, นายชาญวิทย์ ผลชีวิน, นายชาลี เอียดสกุล

พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์, นายชูชัย ศุภวงศ์, นายชูชาติ อินสว่าง, นายชูศักดิ์ เกวี, พล.อ.ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์, พล.อ.ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ, พล.อ.ชูศิลป์ คุณาไทย, นายฐาปบุตร ชมเสวี, พล.อ.ฐิติวัจน์ กําลังเอก, นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์, พล.ร.อ.ณรงค์พล ณ บางช้าง, พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์, นายณัฏฐ์ ชพานนท์, นายดํารงค์ พิเดช, นายดุ
สิต เครืองาม, นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์, พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา, นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา, นายตระกูล วินิจนัยภาค, พล.ต.ท.ตรีทศ รณฤทธิวิชัย, นายต่อพงศ์ เสลานนท์, พล.ต.อ.ไตรรัตน์ อมาตยกุล, นางถวิลวดี บุรีกุล, พล.อ.อ.ทวิเดนศ อังศุสิงห์, นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล, ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ, นายธงชัย ลืออดุลย์

พล.ท.ธงชัย สาระสุข, พ.อ.ธนศักดิ์มิตรภานนท์, นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์, นายธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์, พล.อ.ธวัช จารุกลัส, นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย, นายธวัชชัย ฟักอังกูร, พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร, นายธานินทร์ ผะเอม, พล.ต.ท.ธีรจิตร์ อุตมะ, พล.อ.อ.ธีระภาพ เสนะวงษ์, พล.อ.นคร สุขประเสริฐ, นางนรรัตน์ พิมเสน, นายนิกร จํานง, นางนินนาท ชลิตานนท์, พล.อ.อ.นิรันดร์ ยิ้มสรวล, นายบวรเวท รุ่งรุจี, นายบัญชา ปรมีศณาภรณ์, พล.ท.บัญชา สิทธิวรยศ, นางเบญจวรรณ สร่างนิทร, พล.ร.อ.ประดิษฐ์ ศิริคุปต์, นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด, นายประภาศ คงเอียด, นายประมนต์ สุธีวงศ์, ร.อ.ประยุทธ เสาวคนธ์, นายประยูร เชี่ยววัฒนา, นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์

พล.อ.ปราการ ชลยุทธ, นายปรีชา บุตรศรี, พล.อ.อ.ปรีชา ประดับมุข, นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล, นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ, น.ส.ปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา, นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา, พล.อ.อ.เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว, นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์, นายพนม ศรศิลป์, นายพรชัย ตระกูลวรานนท์, พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์, นางพรพันธุ์
บุณยรัตพันธุ์, พล.อ.พหล สง่าเนตร, พล.อ.พอพล มณีรินทร์, พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป, พล.ต.ต.พิสิษฐ์ เปาอินทร์, นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต, นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา, พล.อ.ภิญโญ แก้วปลั่ง, พล.อ.ภูดิศ ทัตติยโชติ, พล.อ.อ.มนัส รูปขจร, นายมนู เลียวไพโรจน์, นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์, นางเมธินี เทพมณี, พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ

พล.ร.อ.ยุทธนา เกิดด้วยบุญ, พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา, นางรวีวรรณ ภูริเดช, นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์, พล.อ.รัชกฤต กาญจนวัฒน์, พล.ต.อ.เรืองศักดิ์ จริตเอก, นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต, พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช, นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ, พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา, นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ, พล.อ.วรวิทย์ พรรณสมัย, นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา, พล.ท.วราห์ บุญญะสิทธิ์, น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ, พล.อ.วัฒนา สรรพานิช, พล.อ.อ.วัธน มณีนัย, นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย, นายวันชัย สอนศิริ, นายวัลลภ พริ้งพงษ์, พล.อ.วิชิต ยาทิพย์, นายวิเชียร ชวลิต, พล.อ.วิเชียร ศิริสุนทร, นายวิทยา แก้วภราดัย, นายวินัย ดะห์ลัน, นายวิบูลย์ สงวนพงศ์, นายวิรัช ชินวินิจกุล

นายวิวัฒน์ ศัลยกําธร, นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร, พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ, นายไวกูณฑ์ ทองอร่าม, พล.ต.ท.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล, นายศานิตย์ นาคสุขศรี, นายศิริชัย ไม้งาม, นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, พล.ร.อ.สถิรพันธุ์ เกยานนท์, นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์, นายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์, นายสมชัย ฤชุพันธุ์, นายสมชาย พฤฒิกัลป์, พล.ท.สมชาย ลิ้นประเสริฐ, นายสมเดช นิลพันธุ์, นายสมพงษ์ สระกวี, นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์, พล.อ.สราวุฒิ ชลออยู่, พล.ท.สสิน ทองภักดี, นายสังศิต พิริยะรังสรรค์, นายสันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์, พ.อ.สิรวิชญ์ นาคทอง, นายสุชน ชาลีเครือ, พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล, นายสุนชัย คํานูณเศรษฐ์, นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล, พล.ท.สุรเดช เฟื่องเจริญ, นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์

พล.ร.อ.สุรินทร์ เริงอารมณ์, นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์, พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา, นายเสรี สุวรรณภานนท์, นายเสรี อติภัทธะ, นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์, พล.อ.อ.อนาวิล ภิรมย์รัตน์, พล.ร.อ.อนุทัย รัตตะรังสี, นายอนุสรณ์ จิรพงศ์, นายอนุสิษฐ คุณากร, นายอภิชาต จงสกุล, พล.อ.อภิชาต เพ็ญกิตติ, นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์, พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ, นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม, นายอรุณ จิรชวาลา, นายอลงกรณ์ พลบุตร, นายอิศรา ศานติศาสน์, นายอัครินทร์ เลิศกิจชัยศิริ, นายอับดุลฮาลิม มินซาร์, พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง, พล.ต.ท.อาจิณ โชติวงศ์, พ.ต.อาณันย์ วัชโรทัย, พล.ต.ท.อํานวย นิ่มมะโน, นายอําพล จินดาวัฒนะ, นายอุทัย เลาหวิเชียร, พล.อ.เอกชัย จันทร์ศรี
กำลังโหลดความคิดเห็น...