xs
sm
md
lg

รายชื่อผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา ปี 2557 ทั่วประเทศ 468 คน

เผยแพร่:

เผยรายชื่อผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาทั่วประเทศ 468 คน หลังเปิดการรับสมัครวันที่ 4-8 มี.ค. ที่ผ่านมา พบผู้สมัครกรุงเทพมหานครมากที่สุด 18 คน ต่างจังหวัดหนองบัวลำภูมากที่สุด 15 คน ส่วนอุทัยธานี สระแก้ว อ่างทอง และพะเยามีเพียง 2 คน

กรุงเทพมหานคร 1. พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ 2. นายศรีสุวรรณ จรรยา 3. นางลีนา จังจรรจา 4. ว่าที่ พ.ต. อาชว์ โครงกาพย์ 5. นายอรุณ คนหลัก 6. นางสาวปิยะสุดา แพ่งสภา 7. นางตรีรัตน์ เซ่งไพเราะ 8. คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา 9. นายโฆษิต สุวินิจจิต 10. นายปิยชาติ วีรเดชะ 11. นายมงคล ประสาทเสรี 12. นายกรสัณห์ กันยะพงศ์ 13. นางพรทิพย์ ลยานันท์ 14. นายมงคล กิมสูนจันทร์ 15. นายพรชัย รัศมีแพทย์ 16. นายชาญชัย โกศลธนากุล 17. นายประทีป พุทธรักษ์ภักดี 18. นายวิทยา จังกอบพัฒนา

สมุทรปราการ 1. นายดุสิต พันธุ์เสือ 2. นางสาลี่ คี่ตะนิธิพันธ์ 3. นายประสันศิลป์ พิพัท 4. นายนิพนธ์ ผดุงสินไพรโรจน์ 5. นายพงษ์ศักดิ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ 6. นายสมฤทธิ์ ฐิติเจริญชัย 7. นายเสรี หนูวงศ์ 8. นายสมบัติ คุ้มภู 9. นางสาววราภรณ์ อัศวเหม 10. นางสุวรรณณี บวรศุภกิจกุล 11. นายณัฏฐกิตติ์ พลประสิทธิ์ 12. นายจัตุรงค์ เสริมสุข

สุพรรณบุรี 1. นายวิทวัส โพธิ์ธสุธน 2. นายจองชัย เที่ยงธรรม 3. ทันตแพทย์ อนุศักดิ์ คงมาลัย 4. นายไพรรัตน์ ภู่แก้ว

ปทุมธานี 1. นางมาลา หาญสวัสดิ์ 2. พันจ่าเอก วิชัย หัสดี 3. นางเอมอร ซำศิริพงษ์ 4. นายสุพจน์ ศรีสุวรรณ 5. พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกัน 6. นายสุชาติ โสมเกตุสรินทร์ 7. นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา 8. นางสาวอิสรา สงวนพงศ์ 9. นายเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ 10. นายพรหมชยารัฐ ธนัฒศิริวรรณ

นนทบุรี 1. นายจักรชัย อุ่นใจ 2. นายพรชัย สาเมือง 3. นายธนพงศ์ ธนเดชากุล 4. นายวรเศรษฐ์ พัชรปรีชารัตน์ 5. นายชาลี โกมลสุทธิ์ 6. นายวัชรพล บุษมงคล 7. นายยวด แก้วแดง 8. นางพิมพร ชูรอด 9. นางพรพิมล บุญนิมิตร 10. นายรวีโรจน์ ธนบดีธนไพศาล 11. นายรังสรรค์ ทองทา 12. นายกิตติชัย ปฏิภาณประเสริฐ

นครปฐม 1. นายธงชัย ศรีสุขจร 2. นายธนาวัติ เขียวรุ้งเพชร 3. นายไพบูลย์ เสถียรปกิรณกรณ์ 4. พ.ต.อ.มโนรถ สิทธานนท์

สมุทรสงคราม 1. นายธนาวุฒิ โมทย์วารีศรี 2. พลเอก ดำรง ศรีประเสริฐ 3. นายสัมพันธ์ พงษ์พรรณากูล 4. นางสาวบุญยืน ศิริธรรม 5. นายณรงค์ เวชการ 6. ร้อยตำรวจตรี ศิลป์ชัย บุญเจริญ 7. นายอภิชาติ กิตติศักดิ์นาวิน 8. นางมาลัย ลิปิสุนทร 9. พันโท วิทยา รุ่งกระจ่าง

เพชรบุรี 1. นายมนู อุดมเวช 2. พลอากาศโท ชนนนาถ เทพลิบ 3. นางลักขณา สุภาแห่ง 4. นายสุชาติ อุสาหะ 5. นายชวน มินศิริ 6. นางสาวนฤมล สุตะวิริยะวัฒน์ 7. นายหัสพันธ์ เสมเถื่อน 8. นางปภังกร จรรยงค์

สมุทรสาคร 1. นายสุนทร วัฒนาพร 2. นายเกรียงศักดิ์ แสงสว่าง 3. นายวันชัย แสงสุขเอื่ยม 4. พันตรี ธนพงษ์ จันทร์ทอง 5. นางสาวเอ็นดู ชอบชื่น 6. นางสาวจิราพร วัฒนชัย

กาญจนบุรี 1. พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ 2. นายเสนาะ ศิลาแรง 3. นางมนรัตน์ สารภาพ 4. นายศรชัย พวงลำเจียก 5. นายมานพ อินทะบุตร 6. นายวิมล พนมศักดิ์

ราชบุรี 1. นางเพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์ 2. นายสมบัติ เรืองกฤษ 3. นายอุดม ฐิตวัฒนะสกุล 4. นายนิมิต จันทร์วิมล 5. นายสุทน ขำเจริญ 6. ว่าที่ ร.อ. อำนาจ ขำวิเศษ 7. นายพิทยา อังกูรจารุชัย 8. นายกฤตธน สุนทรสเจริญ

ชลบุรี 1. นายแสงศร สุนทรศิลป์ชัย 2. นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ 3. นายกำพล ตั้งเอกชัย 4. ผศ.สมชาย พัฒนะเอนก 5. พ.ต.ต.บัณฑิต คุณจักร์ 6. นายวิชัย จุลวนิชย์พงษ์

ฉะเชิงเทรา 1. นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ 2. นายสุเชน ทั่วทิพย์ 3. นายแพทย์เชาวลิต เจริญพร

อุทัยธานี 1. นายไพโรจน์ ทุ่งทอง 2. นางแสงนิล คร้ามใจ

จันทบุรี 1. นายสุรพงษ์ สุวรรณหิตาธร 2. นางพจนา กิจกาญจน์ 3. นายสันติ พลอยล้อมเพชร

สระแก้ว 1. นายประพันธ์ บัวศรี 2. นางดวงพร เทียนทอง

ตราด 1. นายบุญส่ง ไข่เกษ 2. นายมงคล หวลถนอม 3. นายสิงห์หา คร่ำศิลป์

ลพบุรี 1. นางประไพพิศ วงษ์สุวรรณ์ 2. นายประยุทธ คงเฉลิมวัฒน์ 3. นายสุรชัย ศรีแสงอ่อน 4. นายประทวน สุทธิอำนวยเดช 5. นางปวีณา อุ้ยลี 6. นายเอกราช กำเนิดสุข 7. นายพรชัย นันทวีชัยกุล 8. นางสาวศรีรัตน์ ฤกษ์พิชัย 9. นายชัยรัตน์ มาตยานุมัตย์ 10. ด.ต.ลออ สดเอี่ยม

ปราจีนบุรี 1. นายสฤษดิ์ บุตรเนียร 2. นายสมาน พูนสวัสดิมงคล 3. นางไพรินทร์ จิรัฐิติเจริญ 4. นายเดชฤทธิ์ ปัญจะมูล

ชัยนาท 1. นางสาววรรณอนงค์ ทรัพย์รวงทอง 2. นายมณเฑียร สงฆ์ประชา 3. นายจุติพงษ์ พุ่มมูล 4. นายจำลอง โพธิ์สุข 5. นางจิณาภา ทรัพย์วิสุทธิ์

อ่างทอง 1. นายชูศักดิ์ ศรีราชา 2. นางมะลิ เริงฤทธิ์

สิงห์บุรี 1. นายไสวรินทร์ ศรีชำนิ 2. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 3. นายพิภพ ใจเพียร 4. นางสาวนิชดา ตันติลักษณ์ 5. นายพิบูลย์ ฤทธิ์มาก 6. นายยุทธิพันธ์ นุชธุรี

สระบุรี 1. นายอำนวย ปิ่นพิลา 2. นายบุญส่ง เกิดหลำ 3. นายบุรินทร์ วิจิตรศิริ 4. นายสำราญ เปสลาพันธ์ 5. นายสุนทร โพนโต

ระยอง 1. นายนิคม อ่อนละมัย 2. นายพฤกษ์ พลายเวช 3. นายสุรชัย ปิตุเตชะ 4. ว่าที่ร้อยโท สรสุชาติ บุญปลื้ม 5. นาวาโท ดร.ภานุพงศ์ จิตดล 6. นายรฐชาย ยอดมาลัย 7. นายภีมเดช อมรสุคนธ์

นครนายก 1. นายพงศ์เดช วิบูลย์ธนสาร 2. นายมารุต โรจนาปิยาวงศ์ 3. นางสาวธัญธารีย์ จารุจิตติวัฒน์

พระนครศรีอยุธยา 1. นายนพดล อมรเวช 2. นายเฟื่องวิทย์ ชูตินันท์ 3. นายคณิพงษ์ แขวัฒนะ 4. พลตำรวจโท ไพฑูรย์ ชูชัยยะ

ประจวบคีรีขันธ์ 1. นายสืบยศ ใบแย้ม 2. นายสนิท บุญก่อสกุล 3. นายสุรศักดิ์ ดุสิตสิทธิพร

ปัตตานี 1. นายสมหวัง อภิชัยรักษ์ 2. พลโทมนตรี อุมารี 3. นายอับดุลฮามิด จะปะกียา 4. นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา 5. นายประมุข ลมุล

สตูล 1. นายณฤเบศวร์ โอภาโส 2. นายอิบรอเหม อาดำ 3. นายไพศาล หลีเส็น 4. นายอัครินทร์ เลิศกิจชัยศิริ 5. พ.ต.ท. สุริยา บาราสัน 6. นายฮารูณ พูนสิน

ยะลา 1. นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊าะแซ 2. นายจิรภัฏ ฤกษ์มณีรัตน์ 3. นายอับดุลอายี สาแม็ง 4. นายสันติ เจริญปัญญาศักดิ์

นครศรีธรรมราช 1. นายมนัส เพ็งสุทธิ์ 2. พันตำรวจเอก ธรรมนูญ ไฝจู 3. นายสุวัฒน์ ตั้งตระกูล 4. นายมงคล อินทสุวรรณ์ 5. นายอรุณ ชนะคช 6. นายเฉลิมศักดิ์ บุญนำ 7. นายณัฏฐวัฒน์ สุดประเสริฐ 8. พันจ่าอากาศเอก อากร ณ นคร

ตรัง 1. นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ 2. นายดำรง สินชัย 3. นายเนติวิทย์ ขาวดี 4. นายชวลา สัมพันธรัตน์ 5. นายถนัด ขวัญนิมิตร 6. นายพิมล ณ นคร 7. นายสมนึก บัวทอง 8. นายณรงค์ฤทธิ์ เพชรฤทธิ์

พัทลุง 1. นายประภาศ ปานเจี้ยง 2. นายอภินันท์ ชูดำ 3. นายทวี ภูมิสิงหราช 4. พ.ต.อ. จรงค์ ภักดีวานิช 5. นางวรวรรณี บุญนวล 6. นายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี

สุราษฎร์ธานี 1. พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย 2. นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล 3. นายไสว สงศรี

กระบี่ 1. นายอภิชาต ดำดี 2. นายสมเกียรติ กิจธรรมเชษฐ์ 3. ว่าที่ ร.ต. ศรีศักดิ์ คำฝอย 4. นายอดิเรก เอ่งฉ้วน 5. นายแสงชัย วสุนธรา 6. นายชำนาญวิทย์ บางทอง 7. นายวิรัช สีหมุ่น

ระนอง 1. นายศักดา ศรีวิระยะไพบูลย์ 2. นายนิรุตติ สุทธินนท์ 3. นายไชยันต์ ปฏิยุทธ 4. นายคำนึง โสตถิอุดม 5. นายสิทธิชัย ชูรัก

พังงา 1. นายกระจ่าง เพชรบูรณ์ 2. นายเนรมิตร มีเพียร 3. นายอารักษ์ นุณยัษเฐียร 4. นายวระชาติ ทนังผล 5. นายวาณิช วัฒนกิจ

ภูเก็ต 1. นายบำรุง รุ่งเรือง 2. นายชัยยศ ปัญญาไวย 3. นายทรงวุฒิ หงษ์หยก 4. นายชัยเยนทร์ เมืองแมน 5. นายมาโนช พันธ์ฉลาด 6. นายเชิดชัย วงศ์เสรี 7. นายเชิดชู แซ่เอี่ยว 8. นายแนบ สินทอง

นราธิวาส 1. นายนิมันซูร จียี่งอ 2. นายมะฮูนเซ็น มะสุยี 3. นายนิรันดร์ บุญบ้านเกิด 4. นายชูไหรี่ นิฮะ

สงขลา 1. นายอนุมัติ อาหมัด 2. นายยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ 3. นายอมรเทพ วัชรอดิศัย 4. นายมานะ ศรีพิทักษ์ 5. นายสมยศ โชติเกษมศรี 6. นางรัชนีพร รัตนถาวร 7. นายสุนันท์ เทพศรี

ชุมพร 1. พลตำรวจเอก นรินทร์ บุษยวิทย์ 2. นางสาววรรณา แซ่ตึ้ง 3. นายสุทรรศ พะลัง 4. นายพงศา ชูแนม 5. พันตำรวจเอก เอกวัฒน์ โพธิ์เย็นญาติ 6. นายสายัณห์ ปานสวี

มุกดาหาร 1. นายเจษฏาพล คำภูษา 2. นายนรัชชา ศรีเจริญ 3. นายวิริยะ ทองผา 4. นายประจักร เทพศรีหา 5. นายอนุสรณ์ ตั้งปณิธานนท์ 6. นายโมช แก่นงาม 7. นายคำมูล วาปีกุลเศรษฐ์

อุดรธานี 1. นางอาภรณ์ สาราคำ 2. นางอมร ชัยนาม 3. นายสมคิด หอมเนตร 4. นายวัลลภ จันดาเบ้า 5. นายสัญชัย ปิยะพงษ์กุล 6. ม.ว.ต.หญิง ยงฤดี พูลทรัพย์ 7. นายประจญ กิ่งมิ่งแฮ

ร้อยเอ็ด 1. นายเกรียงศักดิ์ หลักคำ 2. นางจิรภา ธีระกนก 3. นางสุภาพ ติณรัตน์ 4. นายสมเกียรติ พื้นแสน 5. นายวรชาติ กองเมธี 6. นายพิชัย คามวัลย์ 7. นายนิรันดร์ คลังบุญวาสน์ 8. นายวิรัตน์ นาเมืองรักษ์ 9. นายธนบรรณ น้ำกระจาย 10. นายจาตุรันต์ แก่นวงศ์คำ 11. ว่าที่พันตรี สามารถ แท่นประยุทธ

หนองคาย 1. นายอุทรห์ เกฐสิทธิ์ 2. นายสุรพงษ์ ผลบูรณ์ 3. นายอาทิตย์ ศรีตะบุตร 4. นางจิรัชยา โกรศวร

นครราชสีมา 1. นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ 2. นายปรีชา กำพุฒกลาง 3. พลเอก วีรวุธ ส่งสาย 4. นางเพ็ญศรี จารุกำเนิดกนก 5. นายไพลิน ภูวสวัสดิ์ 6. นายสุรัตน์ จุลวรวงศ์

หนองบัวลำภู 1. นายวิเชษฐ คำก้อย 2. นายวินัย เสียงเสนาะ 3. นายประไว คงอาษา 4. นายวินิตย์ ผลดี 5. นายศุภโชค ศรีอุดม 6. นายประพาส นวนสำลี 7. นายลิขิต พิบูลย์ดิษฐ์ 8. นางณัฐพิชา นามพรหม 9. นายสมพาน ศรีหอม 10. นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ 11. นายสงกรานต์ อาจนนท์ลา 12. นางสุมาลี เมืองนาง 13. นายประดิษฐ์ พลเยี่ยม 14. นายดำสิงห์ ศรีลาวงศ์ 15. นายบัญชา สุปัญญา

ขอนแก่น 1. นายวัน สุวรรณพงษ์ 2. นายโกเมศ ทีฆธนานนท์ 3. นายฐิตินันท์ แสงนาค 4. นายศุภสิธ เตชะตานลท์ 5. นายสุธน สอนคำแก้ว 6. ผศ.สุวิทย์ นามบุญเรือง 7. นายประเสริฐ สัจจาวิริยะ

บึงกาฬ 1. นายบุญมา พันดวง 2. นายอัคเนย์ แถวบุญตา 3. นายณัฐพล เนื่องชมภู 4. นางกันยา แต้เจริญวิริยะกุล 5. นายวิทยา บุติมุลตรี

เลย 1. นายทนง สุวรรณสิงห์ 2. นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ 3. นายสุเครื่อง บุรินทร์กุล 4. นายภิชา ผลเรือง 5. นายเสถียรพงศ์ บารมีธรรมสรณกุล 6. นายนิพนธ์ โกษาจันทร์ 7. นายกฤษณ์ ฤทธิ์มนตรี 8. พันเอก กาจพสุ เพชรสงคราม

มหาสารคาม 1. นายศรีเมือง เจริญศิริ 2. นายรังสรรค์ เพียรอดวงษ์ 3. นายวิทยา มะเสนา 4. นายมานิศ พิมพ์ดี

สุรินทร์ 1. นายประดุจ มั่นหมาย 2. นายสุชีพ แข่งขัน 3. รองศาสตราจารย์ ศิริพร สุเมธารัตน์ 4. นายนุรุทธิ เจริญพันธ์ 5. ร้อยเอก สมพร สาลีงาม 6. นายสุชีพ พฤฒิพันธ์พิศุทธิ์ 7. นายเสกสรร นิสัยกล้า

นครพนม 1. นายสมนาม เหล่าเกียรติ 2. นายวัชรินทร์ เจียวิริยบุญญา 3. นายจำลอง รัตนโกเศศ 4. นายพงษ์เสกสรร แสนสุข 5. นายโอภาส สุมนารถ

สกลนคร 1. นายรองสมจิตร การุญ 2. นายประจักษ์ พรหมโคตรวงศ์ 3. นางสาวมาลินี จรูญธรรม 4. นายเพิ่มศักดิ์ จันทร์แดง 5. นายสัลวิทย์ นวมโคตร 6. นายดำเกิง วงศ์กาฬสินธุ์ 7. ส.อ.หญิง วรางคณา สุดตะมา 8. นางภัทราวดี เอี่ยมประเสริฐ 9. นายไพจิตร กุลตังวัฒนา

ชัยภูมิ 1. นายสุดตา วงศ์นรา 2. พลตำรวจโทสุกิจ อุดมเศรษฐ์ 3. นายอุปกรณ์ วงศ์นรา 4. พันตำรวจโท วรินทร์ สวัสดิ์โรจน์ 5. นายบัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย 6. นางลัดดา วงศ์ใหญ่ 7. นายสมมิตร รื่นรวย

ยโสธร 1. นายวิฑูรย์ วงษ์ไกร 2. นางประยูร เหล่าสายเชื้อ 3. นายอนุสรณ์ โพธิ์ไพร 4. นายศราวุธ พลพาล

อำนาจเจริญ 1. นางญาณีนาถ เข็มนาค 2. นายชาญณรงค์ คณาเสน 3. นายคชาเทพ ดอกไม้ 4. นายธนกร อิงคนินันท์

บุรีรัมย์ 1. นายการุณ ใสงาม 2. นายยืนยง ทิพย์โภชน์ 3. นายเสริมศักดิ์ ทองศรี

อุบลราชธานี 1. นายไสว ศรีจันทร์ 2. นายธีระพงษ์ มุสะกะ 3. นายสมชาย เหล่าสายเชื้อ 4. นางณัชณิชาช์ เพิ่มทองอินทร์ 5. นายวัฒนา จันทศิลป์ 6. นายวีรพจน์ เพชราเวช 7. นายเกียรติก้อง จันทรสาขา 8. นางอรไท ทิพย์โอสถ

ศรีสะเกษ 1. นางสาววิลดา อินฉัตร 2. นายชัยธัช มานะศรีสุริยัน 3. นายไสว สดใส 4. นายธนกฤต กุศลสมบูรณ์ 5. นายสมภพ มั่นคง 6. นายวนิชย์ ฤทธิ์เดช

กาฬสินธุ์ 1. นายวิรัช พิมพะนิตย์ 2. นายประยงค์ โมคภา 3. นายวิวรรธนไชย ณ กาฬสินธุ์ 4. นายแพน พรไตรศักดิ์ 5. นายทิวา แจ้งสุข

พิษณุโลก 1. นายสุรินทร์ ฐิติปัญญา 2. นางเปรมฤดี ชามพูนท 3. นายฐิติพงษ์ชาญ ทรัพย์เพิ่มพูนทวี 4. นายสันติ ศิริสินเลิศ 5. นายวชิระ แสงสิงห์ 6. นายยอด นาคหวัง 7. นายนิธิทนันท์ ก้าวศรีสุริยะธรดา 8. นายสำเริง สุขรุ่งเรือง 9. นายเศรษฐา สุทธิหล่อ

เพชรบูรณ์ 1. นายพิพัฒน์ ภัครัชตานนท์ 2. นายณรักษ์ มณีราช 3. นายวีรศักดิ์ เหล่าบุตรสา 4. นายณรงค์ จันทร์เชื้อ 5. นายเสถียร เม่นบางผึ้ง 6. นายโสภา เปรมโสภณ

เชียงราย 1. นางเตือนใจ ดีเทศน์ 2. นายปรีชา พัวนุกุลนนท์ 3. นายมงคลชัย ดวงแสงทอง 4. นายศักดิ์ชัย จงสุขธนามณี 5. นางสาวพนิดา มะโนธรรม 6. นายประสิทธิ์ บุญยืน

แพร่ 1. ด.ต.บุหลัน ราษฎรณ์คำพรรณ์ 2. นายสามขวัญ พนมขวัญ 3. นายบุญทอง ปัญญาสว่างจิตร 4. นายดอนเมืองแพร่ หริ่มรักษาทรัพย์

สุโขทัย 1. นายภูมิสิทธิ์ มั่นคง 2. นางบุญพา ลิมปะพันธุ์ 3. นายไพศาล ช. ศิริสนธิ 4. นายประเสริฐ์ จันทร์แยง

ลำพูน 1. นายสมคิด ปัญญาแก้ว 2. นายตรี ด่านไพบูลย์ 3. นายดิเรก ก้อนกลีบ 4. นายนพพร นิลณรงค์ 5. นางกฤษฏาภรณ์ รุจิธำรงกุล

ตาก 1. นายฟรีอี เละเซ็น 2. พ.ต.ท.อนุรักษ์ จิรจิตร 3. พล.ท.ไกรสีห์ โสภโภดร 4. พลตรี พรชัย เอี่ยมสนิทอมร

ลำปาง 1. นายวราวุฒิ หน่อคำ 2. นายอำนวย เงินกระแชง 3. นายธนชัย พงษ์โสภาวิจิตร 4. นายบุญชู ตรีทอง 5. ดาบตำรวจกิจชนะชัย ปะละ

พิจิตร 1. ดร.กิตติ์ธเนศ โภคินบุญญารัศมิ์ 2. นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์ 3. นายมาโนช นิลนาก 4. นายสุรสิทธิ์ ฉัตรชัยเดช 5. นางสาววารุณี ด่านรุ่งโรจน์ 6. นายสมเกียรติ ศรีม่วง

อุตรดิตถ์ 1. นายโปรย สมบัติ 2. นายพีรศักดิ์ พอจิต 3. นายวรนุพงศ์ ลภัสจารุนันท์

กำแพงเพชร 1. นายจุลพันธ์ ทับทิม 2. นายอุดม วราหะ 3. นายธนทัต ประเสริฐนู 4. นายออมสิน สุขภิการนท์ 5. นายพเยาว์ เมฆพันธุ์

นครสวรรค์ 1. เรืออากาศเอกจักวาล ตั้งภากรณ์ 2. นายธรรมรัฐ เนียมณรงค์ 3. นายบูรพา ผู้ภักดี 4. นายวุฒิพงษ์ ชวนประสงค์ 5. นายนิกร รักษ์พุก 6. นางลัดดาวัลย์ เดชเจริญรุ่งเรือง

เชียงใหม่ 1. นายสมพงศ์ ค่ายคำ 2. นายเพทาย เตโชฬาร 3. นายอดิศร กำเนิดศิริ 4. นายชำนาญ จันทร์เรือง 5. นายพงศ์พันธุ์ ไชยวัณณ์ 6. นายถาวร เกียรติไชยากร 7. นายกฤษณพงษ์ พรมบึงรำ 8. นายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ 9. นายอภิวัฒน์ คุณารักษ์ 10. ร้อยตำรวจตรีสมพล เกษมมาลา 11. นายสัมพันธ์ ฉัตรมงคลพันธ์ 12. นายวชิระ เรืองพรวิสุทธิ์ 13. นายบุญพา ชัยเลิศ

แม่ฮ่องสอน 1. นายจำลอง รุ่งเรือง 2. นายสุพล สันติโชตินันท์ 3. นายสุเทพ นุชทรวง 4. พล.อ.อ.ยุทธนา สุกุมลจันทร์ 5. นายนพดล ปัญญา 6. ว่าที่ ร.ต.โชติปฐมพนต ธีรพลสังข์ภิรมย์

พะเยา 1. นายไพรัตน์ ตันบรรจง 2. นายเสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์

น่าน 1. นายชัยวุฒิ คูอาริยะกุล 2. นายศรีสุรินทร์ จำปา 3. นายเสรี พิมพ์มาศ 4. นายอานนท์ ตันตระกูล


กำลังโหลดความคิดเห็น...