xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินี ทรงรับทูลเกล้าฯถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก มทร.ล้านนา และ ม.อ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ 6 มิ.ย.67 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรูปประติมากรรมนูนต่ำ พระมหาธาตุเจดีย์ วัดพระสิงห์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าคลุมไหล่ และผ้าพันคอ แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการศึกษา พัฒนา และผลิตกระแสไฟฟ้าภายในประเทศ ด้วยทรงตระหนักและเล็งเห็นว่ากระแสไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์แขนงต่าง ๆ กัพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ทรงพระราชอุทิศพระวรกายและทรงมีพระปรีชาสามารถในการพัฒนางานไฟฟ้า โดยทรงมีพระราชปณิธานที่จะส่งเสริมเทคโนโลยีและพัฒนาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการสืบสานศิลปะ และงานหัตถศิลป์ของราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทรงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานฝีมือและทักษะของราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ร่วมกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่เน้นการสร้างสรรค์ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานหัตถศิลป์ ผ่านการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในต่างประเทศ ในฐานะพระราชอาคันตุกะในพิธีสำคัญต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความงามอันมีเอกลักษณ์ของผ้าทอรวมถึงเครื่องแต่งกายจากภูมิปัญญาไทย และส่งเสริมผ้าไทย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและหัตถศิลป์อันทรงคุณค่า ตลอดจนทรงส่งเสริมสร้างรายได้ให้แก่ราษฎร อันนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น

ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าลีมาบาติก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างและทรงสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 21 แห่งทั่วประเทศ ทำให้ราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมและรวดเร็ว อีกทั้งยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รวมทั้งจัดสร้างอาคาร และสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เป็นต้น ด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยที่ดีของราษฎร จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาประเทศต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น