xs
xsm
sm
md
lg

สวรรคโลกออกคลิป รณรงค์ทำบัตรประชาชน หวังสร้างความเข้าใจ-ป้องกันทุจริต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สุโขทัย - อำเภอสวรรคโลกผุดไอเดียรณรงค์ทำบัตรประชาชนผ่านคลิปวิดีโอน่ารักๆ ทางโซเชียลฯ หลังพบปัญหาการรับรู้เรื่องทำบัตรประชาชน และป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริต พร้อมมุ่งสู่มาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก GECc ของจังหวัด

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. นายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้เน้นย้ำนโยบายการบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนการบริการแบบศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และโดยที่พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 5 บัญญัติไว้ว่า “ให้ผู้มีสัญชาติไทย ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน” และระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 56 กำหนดให้ว่า “ทุกเดือนมกราคมของทุกปี ให้นายอำเภอจัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะต้องขอมีบัตรในปีนั้นทราบเป็นการล่วงหน้าอย่างทั่วถึง”

บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารราชการสำคัญที่ใช้ในการพิสูจน์ทราบและยืนยันตัวบุคคล ในการขอใช้สิทธิ หรือประกอบธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและเอกชน ประกอบกับพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 18 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ถือบัตรซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไป ผู้ใดไม่สามารถแสดงบัตรได้เมื่อเจ้าพนักงานตรวจบัตรขอตรวจ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท” ประกอบกับสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้เรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งปัญหาความเสี่ยงต่อการทุจริตการทำบัตรประจำตัวประชาชนตามกระแสข่าวสารบ้านเมือง

สำนักทะเบียนอำเภอสวรรคโลกจึงมีแนวคิดในการพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอสวรรคโลก สู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวก GECC "ยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจบริการ บนพื้นฐานของความถูกต้อง" โดยทีมสำนักทะเบียนอำเภอสวรรคโลก สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลในเมือง และเทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ จึงได้ร่วมกันจัดทำสื่อวิดีทัศน์รณรงค์ในการทำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสื่อโซเชียลต่อไปอีกด้วยกำลังโหลดความคิดเห็น