xs
xsm
sm
md
lg

MEA คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (17 ธันวาคม 2564) นายวีรวัจน์ บัวทอง รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ในงานประกาศผลของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งมีการจัดตั้งประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ (Sustainability Disclosure Community : SDC) ขึ้นในปี 2562 เพื่อช่วยองค์กรยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการ ซึ่ง MEA ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ถือเป็นรางวัลอันดับสูงสุดของการมอบรางวัลในครั้งนี้ โดยปัจจุบัน SDC มีองค์กรสมาชิก จำนวน 125 ราย งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ สี่แยกปทุมวัน


สำหรับการมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ถือเป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12.6 ร่วมกัน และเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดทำรายงานความยั่งยืนของ MEA นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารทิศทางและกระบวนการดำเนินงานที่เสริมสร้างความยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย MEA ได้มีการทบทวนประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกปี เพื่อนำมาปรับใช้ และพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรตามวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครให้ครอบคลุมในทุกมิติ สามารถประเมินและรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม สู่การยอมรับในระดับสากลต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น