xs
xsm
sm
md
lg

“ไทยสร้างไทย” ค้านจ่ายเบี้ยยังชีพเฉพาะกลุ่มคนยากจน โวได้เป็น รบ.จ่ายผู้สูงอายุเดือนละ 3,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“พรรคไทยสร้างไทย” ออกแถลงการณ์ไม่เห็นด้วยกับนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ใหม่) ครั้งที่ 1/2564 ที่กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมาย โวหากตนเองได้เป็นรัฐบาลจะจ่ายเงินให้แก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้พอยังชีพเดือนละ 3,000 บาท

วันนี้ (20 ก.ย.) พรรคไทยสร้างไทย ที่มี คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นประธานพรรค ได้ออกมาโพสต์แถลงการณ์ของพรรคลงในเพจ “พรรคไทยสร้างไทย” ในกรณีไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยพรรคไทยสร้างไทยได้ระบุข้อความอธิบายถึงสาเหตุว่า

“ตามที่ปรากฏข่าวจากสื่อมวลชนว่า คณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ใหม่) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 มีข้อหารือเรื่องการกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยมีแนวโน้มว่าจะจ่ายเบี้ยยังชีพเฉพาะกลุ่มคนยากจน รวมทั้งมีข่าวว่าการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเกิดการล่าช้านั้น

พรรคไทยสร้างไทยไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว เนื่องจากคนไทยทุกคนล้วนทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติในฐานะพลเมืองที่เสียภาษีให้รัฐทั้งทางตรงและทางอ้อม นับตั้งแต่แรกเกิด และอยู่มาจนอายุครบ 60 ปี ดังนั้น การจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุจึงมิได้เป็นการสงเคราะห์จากรัฐ หากแต่เป็นสิ่งที่รัฐพึงกระทำเพื่อตอบแทนคุณความดีที่คนไทยคนนั้นได้เสียภาษีให้แก่รัฐบาลมาแล้วถึง 60 ปี

ยิ่งไปกว่านั้น ในการดำเนินการที่ผ่านมา รัฐบาลได้ผิดนัดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอัตราเพียงเดือนละ 600-1,000 บาท/เดือน ทางพรรคฯ เห็นว่านอกจากจะเป็นการทำลายกำลังซื้อของประชาชนอันเป็นหัวใจสำคัญของการบริโภคภายในแล้ว ยังจะทำให้ประชาชนและนักลงทุนต่างไม่เชื่อมั่นในฐานะทางการคลังของรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของประเทศในภาพรวมอีกด้วย

พรรคไทยสร้างไทยเห็นว่าการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุควรจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุทุกคนที่แจ้งความประสงค์อยากเข้าร่วมโครงการฯ โดยเสมอภาค เพราะเป็นเงินที่มาจากภาษีอากรของประชาชนทุกคน อันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 27 ที่บัญญัติว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน” ส่วนผู้สูงอายุรายใดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจเพียงพอที่จะดูแลตัวเองได้ โดยไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ก็ต้องถือเป็นการเสียสละที่รัฐจะต้องยกย่อง และตอบแทนคุณความดีในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมต่อไป

พรรคไทยสร้างไทยขอเรียนเพิ่มเติมว่า การดูแลผู้สูงอายุเป็นนโยบายที่สำคัญของพรรคฯ โดยหากได้เป็นรัฐบาล พรรคไทยสร้างไทยจะดำเนินนโยบาย “บำนาญประชาชน” โดยจะจ่ายเงินให้แก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้พอยังชีพเดือนละ 3,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เพียงพอที่จะทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรี และไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน

พรรคไทยสร้างไทยถือว่าคนไทยทุกคนที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย เป็นผู้ที่ได้กระทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติมาเป็นเวลาถึง 60 ปีแล้ว รัฐมีหน้าที่ต้องตอบแทนคุณความดีด้วย “บำนาญ” อันเป็นการให้เกียรติแก่ประชาชน เช่นเดียวกับข้าราชการที่ทำงานจนเกษียณ ไม่ใช่ด้วยการจ่าย “เบี้ยยังชีพ” ที่เสมือนการสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ ดังเช่นที่รัฐบาลคิดจะดำเนินการอยู่”

กำลังโหลดความคิดเห็น...