xs
xsm
sm
md
lg

“นิด้าโพล” เปิดผลสำรวจ “ความเป็นไปได้ทางการเมืองของ 3 ป.” เชื่อยังมีบทบาทจัดตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งสมัยหน้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ความเป็นไปได้ทางการเมืองของ 3 ป.” ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นสมัยสุดท้าย แต่ทั้ง 3 ป.จะยังมีบทบาทจัดตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งสมัยหน้า

วันนี้ (12 ก.ย.) เพจ “NIDA Poll - นิด้าโพล” ได้ออกมาเผยผลสำรวจของประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาและอาชีพ จากทั่วประเทศ จำนวน 1,310 ตัวอย่าง เรื่อง “ความเป็นไปได้ทางการเมืองของ 3 ป.” (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อความเป็นไปได้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นสมัยสุดท้าย พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 32.06 ระบุว่าเป็นไปได้มาก รองลงมา ร้อยละ 30.53 ระบุว่าค่อนข้างเป็นไปได้ ร้อยละ 22.60 ระบุว่าเป็นไปไม่ได้เลย ร้อยละ 10.84 ระบุว่า ไม่ค่อยเป็นไปได้ และร้อยละ 3.97 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อความเป็นไปได้ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี ภายหลังการเลือกตั้งครั้งหน้า พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.82 ระบุว่าเป็นไปไม่ได้เลย รองลงมา ร้อยละ 13.97 ระบุว่าไม่ค่อยเป็นไปได้ ร้อยละ 13.51 ระบุว่าค่อนข้างเป็นไปได้ ร้อยละ 4.66 ระบุว่าเป็นไปได้มาก และร้อยละ 5.04 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อความเป็นไปได้ว่า 3 ป. (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) จะยังคงมีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้า พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 39.47 ระบุว่าค่อนข้างเป็นไปได้ รองลงมาร้อยละ 23.28 ระบุว่าเป็นไปไม่ได้เลย ร้อยละ 20.69 ระบุว่าเป็นไปได้มาก ร้อยละ 12.21 ระบุว่าไม่ค่อยเป็นไปได้ และร้อยละ 4.35 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.78 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.80 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.32 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.59 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.51 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 49.01 เป็นเพศชาย และร้อยละ 50.99 เป็นเพศหญิง

ตัวอย่างร้อยละ 6.79 มีอายุ 18-25 ปี ร้อยละ 14.73 มีอายุ 26-35 ปี ร้อยละ 21.07 มีอายุ 36-45 ปี ร้อยละ 33.82 มีอายุ 46-59 ปี และร้อยละ 23.59 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 95.35 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.13 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.76 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่นๆ และร้อยละ 0.76 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 22.29 สถานภาพโสด ร้อยละ 73.82 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.28 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.61 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

ตัวอย่างร้อยละ 29.24 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 33.43 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.93 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 23.21 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.20 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.99 ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่างร้อยละ 9.16 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 12.75 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 19.92 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 15.65 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ประมง ร้อยละ 15.04 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 23.21 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.90 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 1.37 ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่างร้อยละ 22.75 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 22.14 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 24.73 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 9.77 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 4.43 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 4.88 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 11.30 ไม่ระบุรายได้

กำลังโหลดความคิดเห็น