xs
xsm
sm
md
lg

พระราชินี ทรงห่วงใยมีพระราชปรารภให้เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้ารับการตรวจโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระราชินี ทรงห่วงใยมีพระราชปรารภให้เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้ารับการตรวจโควิด-19

วันนี้ 10 ธ.ค. 63 เวลา 17.46 น.สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทรงเยี่ยมราษฎรและผู้ปกครองบัณฑิตที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559-2560

การนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับกรมการแพทย์ทหารบก สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลในพื้นที่ มาออกหน่วยตรวจรักษาโรค ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ปกครองบัณฑิต ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างรวดเร็ว โดยในวันนี้ได้นำเครื่องมือพิเศษที่เป็นเครื่องมือเฉพาะทาง ซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในการตรวจรักษาประชาชน อาทิ เครื่องตรวจจอประสาทตา เครื่องตรวจการทำงานของหัวใจ เครื่องอัลตราซาวด์ , รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่าง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยเครื่องมือดังกล่าวสามารถตรวจพบความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ โดยมีแพทย์เฉพาะทางมาให้บริการตรวจรักษาประชาชน อาทิ อายุรแพทย์โรคหัวใจ อายุรแพทย์โรคไต จักษุแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์ กระดูกและข้อ โดยในวันนี้มีผู้เข้าบริการตรวจรักษาทั้งหมดจำนวน 362 ราย

โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงรับคนไขไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน 7 รายพร้อมพระราชทานกล่องยาและเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปเข้ารับการรักษา และทรงซักถามถึงอาการป่วยด้วยความห่วงใย ยังความปลาบปลื้มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ป่วยและญาติอย่างหาที่สุดมิได้

การนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่และบุคคลากรทางการแพทย์ที่เข้ามาปฎิบัติหน้าที่ให้การตรวจรักษาแก่ผู้ป่วยในพื้นที่ที่ยังมีความสุ่มเสี่ยงกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) จึงทรงมีพระราชปรารภให้เจ้าหน้าที่บุคคลากรทางการแพทย์ทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยในสุขอนามัยในการปฏิบัติหน้าที่

ต่อมาทรงเยี่ยมชมและทอดพระเนตรโครงการจัดแสดงและจำหน่ายภูมิปัญญา OTOP เชิงบูรณาการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด”โดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้นำผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนต่างๆทั้ง17 จังหวัดภาคเหนือจัดแสดงและจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 8-11 ธ.ค.63 ทอดพระเนตรการสาธิตเพ้นทร่ม จากต้นฝ้ายกลุ่มหัตถกรรมบ้านมอญ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ซึ่งร่มเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของชาวเชียงใหม่ตั้งแต่สมัย โบราณและสืบทอดกันมายาวนานจนถึงปัจจุบันน้ี เมื่อก่อนนี้ ภูมิปัญญาชาวบ้านทำแต่ร่มกระดาษสา แต่ต่อมาได้มี การวิวัฒนาการเปลี่ยนมาเป็นร่มผ้าหลายๆรูปแบบ

ทรงเยี่ยมชมให้กำลังใจการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปีมาปรับใช้ โดยเน้นให้มีส่วนร่วมกับชุมชน นำมาประกอบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ด้วยการนำองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปให้ความรู้แก่คนในชุมชนเพื่อสืบทอดความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น