xs
xsm
sm
md
lg

พระราชินี ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ ศอญ ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระราชินี ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ ศอญ ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

วันนี้ 9 ธ.ค.63 เวลา 18.32 น.สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทรงเยี่ยมราษฎรชาวจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง ที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559-2560

การนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับกรมการแพทย์ทหารบก สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลในพื้นที่ มาออกหน่วยตรวจรักษาโรค ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ปกครองบัณฑิต ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างรวดเร็ว โดยในวันนี้ได้นำเครื่องมือพิเศษที่เป็นเครื่องมือเฉพาะทาง ซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในการตรวจรักษาประชาชน อาทิ เครื่องตรวจจอประสาทตา เครื่องตรวจการทำงานของหัวใจ เครื่องอัลตราซาวด์ , รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่าง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยเครื่องมือดังกล่าวสามารถตรวจพบความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ โดยมีแพทย์เฉพาะทางมาให้บริการตรวจรักษาประชาชน อาทิ อายุรแพทย์โรคหัวใจ อายุรแพทย์โรคไต จักษุแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์ กระดูกและข้อ โดยในวันนี้มีผู้เข้าบริการตรวจรักษาทั้งหมดจำนวน 322 ราย

โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงรับคนไขไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน 5 รายพร้อมพระราชทานกล่องยาและเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปเข้ารับการรักษา และทรงซักถามถึงอาการป่วยด้วยความห่วงใย ยังความปลาบปลื้มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ป่วยและญาติอย่างหาที่สุดมิได้

จากนั้น พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ) กราบบังคมทูลถวายรายงานการดำเนินงานโครงการของจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ อาทิโครงการพัฒนาคลองแม่ข่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงสีไฟ อ.เมือง จ.พะเยา โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระบ่อดินขาว จ.นครสวรรค์ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯต้านภัยโควิด19 การนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี “ทรงชื่นชมการทำดำเนินงานฟาร์มตัวอย่างฯต้านภัยโควิด และทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ดำเนินการฟาร์มตัวอย่างฯต้านภัยโควิดอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะมีการจ้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่อีกแห่งหนึ่ง”

ต่อมาทรงเยี่ยมชมและทอดพระเนตรโครงการจัดแสดงและจำหน่ายภูมิปัญญา OTOP เชิงบูรณาการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด”โดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้นำผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนต่างๆทั้ง17 จังหวัดภาคเหนือจัดแสดงและจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 8-11 ธ.ค.63 และทรงเยี่ยมชมให้กำลังใจการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนำยุทธศาสตร์20ปีมาปรับใช้ โดยเน้นให้มีส่วนร่วมกับชุมชน นำมาประกอบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
กำลังโหลดความคิดเห็น