xs
xsm
sm
md
lg

โค้งสุดท้าย! ม.รามฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2/63 เพิ่มเติม 18-20 ธ.ค.นี้ ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) เฉพาะส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 18-20 ธ.ค. นี้ ดูกันว่าต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง

วันนี้ (10 ธ.ค.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) เฉพาะส่วนกลาง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครและผู้สนใจจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ยังเตรียมเอกสารหลักฐานไม่พร้อม หรือพลาดโอกาสจากการรับสมัครในช่วงแรก สามารถดำเนินการสมัครได้ ระหว่างวันที่ 18-20 ธ.ค. 2563 (ทุกวัน) เวลา 08.30-15.30 น. ที่ อาคารเวียงคำ (VKB) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ขณะเดียวกัน ยังเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.iregis2.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ธ.ค. 2563

นอกจากนี้ ยังเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเรียนในระบบพรีดีกรี (Pre-degree) ใช้วุฒิการศึกษา ม.3 และผู้ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต หรือผู้สมัครเรียนปริญญาที่ 2 อีกด้วย ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ www.ru.ac.th , www.iregis2.ru.ac.th หรือที่ www.iregis.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8614-24 หรือที่เฟซบุ๊ก PR Ramkhamhaeng University

สำหรับหลักฐานในการสมัคร ประกอบด้วย 1. สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ ต้องระบุการจบหลักสูตรและวันที่สำเร็จการศึกษาเท่านั้น 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว หรือ 1.5 นื้ว สำหรับติดใบสมัคร และ 3. บัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น ยังไม่หมดอายุ 4. ใบรับรองแพทย์ กรณีเทียบโอนหน่วยกิตระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้ถ่ายสำเนาวุฒิการศึกษา 4 ฉบับ กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล คำนำหน้านาม ยศ สมรส สิ้นสุดการสมรส ต้องแนบสำเนาให้เท่าจำนวนวุฒิการศึกษาและเย็บติดกันเป็นชุด (ถ้ามี) กรณีผู้สมัครเป็นผู้พิการให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ 2 ฉบับ

ส่วนระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ส่วนกลาง 2563 ที่ประกอบด้วย ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ชั้นปริญญาตรี ส่วนกลาง (ม.ร. 2) และแบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถดาวน์โหลดและสั่งพิมพ์ได้ที่เว็บไซต์ www.ru.ac.th พร้อมเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง ติดรูปถ่ายบนใบสมัครและลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย ส่วนใบรับรองแพทย์สามารถขอได้ที่งานแพทย์และอนามัย หรือสถานที่รับสมัคร ค่าธรรมเนียม 50 บาท

สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา 1,200 บาท ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 1,000 บาท ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 800 บาท ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท ค่าบริการสารสนเทศ 100 บาท และค่าลงทะเบียนเป็นรายหน่วยกิต หน่วยกิตละ 25 บาท รวมค่าใช้จ่ายในวันสมัครเริ่มต้นที่ 3,225-3,750 บาท โดยจะได้รับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ เป็นเอกสารที่ต้องใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบไล่ และใบนัดรับบัตรประจำตัวนักศึกษา


กำลังโหลดความคิดเห็น