xs
xsm
sm
md
lg

ม็อบผุด “คณะสิทธิราษฎร” แถลงข้อกำหนด ส.ส.ร.คนถูกตัดสิทธิทางการเมืองลงสมัครได้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ม็อบผุด “คณะสิทธิราษฎร” แถลงการณ์ข้อกำหนดเกี่ยวกับ ส.ส.ร. 6 ข้อ ต้องมีอำนาจแก้ รธน.ได้ทุกหมวด ทุกมาตรา-ต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด-ผู้สมัครไม่กำหนดอายุ การศึกษา ประวัติอาชญากรรม สิทธิทางการเมือง

วันที่ 14 พ.ย. 2563 เมื่อเวลาประมาณ 21.40 น. ในที่ชุมนุม Mob Fest บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย คณะสิทธิราษฎร (People’s Rights Party) ขึ้นเวทีปราศรัยอ่านแถลงการณ์ 6 ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) โดยมีรายละเอียด ว่า

1. สภาร่างรัฐธรรมนูญต้องร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักประชาธิปไตย

2. สภาร่างรัฐธรรมนูญต้องมีอำนาจในการร่างและแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกหมวดทุกมาตรา

3. สภาร่างรัฐธรรมญต้องประกอบด้วยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงทั้งหมด

4. ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญต้องไม่ถูกจำกัดด้วยคุณสมบัติด้านอายุ เพศ การศึกษา
ศาสนา ฐานะ ประวัติอาชญากรรม สิทธิทางการเมือง ตลอดจนความคิดเห็นทางการเมือง

5. ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญต้องแถลงนโยบายในการร่างรัฐธรรมนูญต่อสาธารณชน
และปฏิบัติหน้าที่โดยสอดคล้องกับนโยบายของตนอย่างเคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซงและผลประโยชน์ทับ
ซ้อน รวมทั้งหมดดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นระยะเวลา 5 ปี หลังจากร่างรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้

6. ข้อมูลข่าวสาร บันทึก รายงาน ความคืบหน้าตลอดจนรายละเอียดของกระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยทั่วไปและในทุกจังหวัดอย่างทั่วถึง

หวังว่าผู้มีอำนาจที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นรัฐสภา หรือรัฐบาล จะพิจารณาดำเนินกระบวนการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ เป็นไปตามข้อเรียกร้องทั้ง 6 ข้อ เพื่อนำไปสู่การได้มาซึ่งรัฐธรรมญนูญฉบับประชาธิปไตยของประชาชน ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างทั่วถึง และเสมอภาค ปราศจากการปิดกั้นหรือบิดผันทางความคิดและเจตจำนงอันแท้จริง เพราะราษฎรคือผู้ทรงสิทธิแห่งอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง


กำลังโหลดความคิดเห็น...