xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปในการประชุมสภาราชวิทยาจุฬาภรณ์ พร้อมพระราชทานพระวโรกาสให้บุคลากรใหม่เข้าเฝ้าฯก่อนปฎิบัติหน้าที่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในการประชุมสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 11/2563

วันนี้ (13 พ.ย.) ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปยังศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ โดยเสด็จเป็นองค์ประธานในการประชุมสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 11/2563 โอกาสนี้ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กราบทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นสถาบันระดับโลกในด้านวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าวิจัย การศึกษา และบริการทางสุขภาพ ภายใต้หลักปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปี 2560-2564 เช่น การผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ที่เปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งหมด 11 หลักสูตร แบ่งออกเป็น 4 คณะ และ 1 สำนักวิชา ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ และสำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง และการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกของนักศึกษาสังกัดสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

จำนวนโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีศักยภาพสร้างการเปลี่ยนแปลง รวมถึงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติ, การให้บริการทางการแพทย์และภาพรวมสถิติของผู้มารับบริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่การให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อให้มีศักยภาพระดับสากลพร้อมรองรับการให้บริการของศูนย์การรักษาเฉพาะทาง ได้แก่ ศูนย์มะเร็ง ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ศูนย์ภาพวินิจฉัย และศูนย์ภัยพิบัติ รวมถึงความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ทั้งในส่วนอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่เตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช 2565

ในส่วนของอาคารการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ อาคารหอพักนักศึกษา การเตรียมพร้อมระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อการให้บริการทางการแพทย์ การศึกษาและการวิจัยอย่างครบวงจร นอกจากนี้ ยังมีโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แก่ การออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 การดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน-คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ และโรงพยาบาลสัตว์ศรีสวางควัฒน วิทยาเขตเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์พนารักษ์ ปากช่อง เป็นต้น

จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำบุคลากรใหม่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 709 คน เข้าเฝ้ารับพระราชทานพระโอวาท ในโอกาสเริ่มปฏิบัติหน้าที่ใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย คณะผู้บริหารและคณาจารย์ (จำนวน 117 คน) แพทย์ (จำนวน 35 คน) พยาบาล (จำนวน 118 คน) บุคลากรสายสนับสนุนทางการแพทย์ (จำนวน 93 คน) และบุคลากรส่วนงานสนับสนุนในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (จำนวน 336 คน) และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (จำนวน 10 คน) โดยมีผู้แทนบุคลากรผู้เริ่มปฏิบัติหน้าที่จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ ต่อเบื้องพระพักตร์องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยและสถาบันการแพทย์ในกำกับของรัฐที่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระประสงค์ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ สืบสานตามรอยพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันระดับโลกในด้านวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าวิจัย การศึกษา และบริการทางสุขภาพ ภายใต้หลักปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนและการวิจัยที่สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมที่มีจิตในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่น ก่อนคิดถึงประโยชน์ของตัวเองพร้อมบริการสังคมด้วยความรู้ความชำนาญคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา ความมุ่งมั่นและด้วยความเป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อทุกชีวิตในสังคมอีกทั้งเป็นสถาบันที่ให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลแก่ประชาชนอย่างไม่หวังผลกำไรโดยเฉพาะผู้ที่ยากไร้และด้วยโอกาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ
กำลังโหลดความคิดเห็น...