xs
xsm
sm
md
lg

องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน มรภ.อุตรดิตถ์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันนี้ (1 ต.ค.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในการนี้ ได้รับฟังรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นพื้นที่การให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ นอกจากผู้ได้รับผลกระทบใน 3 จังหวัด จะได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการเยียวยาของรัฐบาลแล้ว ยังมีการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในจังหวัดเพื่อร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ปรับตัวรองรับชีวิตวิถีใหม่ได้ อาทิ การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่เหมาะสม การเตรียมความพร้อมให้สังคมผู้สูงวัย และการส่งเสริมความรู้รักสามัคคี

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้เข้าไปดูแลพื้นที่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน รวมทั้งสิ้น 934 หมู่บ้าน ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยและการจัดลำดับความสำคัญตามสภาพปัญหาของชุมชน โดยมีมาตรการระยะสั้นในการให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ อาทิ โครงการจ้างงานและพัฒนาทักษะเพื่อสร้างฐานข้อมูลท้องถิ่น โครงการลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรและสร้างความมั่นคงด้านอาหาร รวมทั้งมาตรการระยะยาวเพื่อขยายผลด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการเกษตร ในรูปแบบการประสานประโยชน์ร่วมกันเป็นโครงการพัฒนาสมรรถนะอาชีพและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนในจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม New Normal

และในบ่ายวันเดียวกันได้บรรยายพิเศษ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วิทยาเขตทุ่งกะโล่ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏในศตวรรษที่ 21 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าหารือแนวทางพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น
กำลังโหลดความคิดเห็น...